2011:01 - Hur mår Halland? 2011

Omslag Hur mår Halland? 2011
Löpnummer:
2011:1
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1101-1084
Publicerad:
2011
Sidantal:
48
Detta är den åttonde upplagan av rapporten Hur mår Halland?, där miljötillståndet i länet redovisas i förhållande till de
regionala miljömålen. År 2010, som varit målår för flertalet av de regionala delmålen, har nu passerats och den bedömning
som gjorts av måluppfyllelsen visar att vi har mycket arbete framför oss innan miljömålen kan uppnås.
Trots att många av delmålen nu bedöms som mycket svåra att nå – en ökad andel jämfört med tidigare år, vilket i stor utsträckning anses beror på att 2010 års bedömning av delmålen görs bara några månader innan målåret löper ut – så pågår det ett intensivt miljöarbete på många håll i länet. Ett arbete som måste fortsätta, men också utvecklas. Länsstyrelsen och Region Halland har initierat en utveckling av åtgärdsarbetet med start i den workshop som hölls i Varberg i november 2010. Det arbete som de ca 130 deltagarna lade grunden till där kommer under 2011 ligga till grund för en del av det fortsatta arbetet med att föra åtgärdsarbetet framåt.
I Halland finns ett stort engagemang för miljöarbetet och med gemensamma insatser har vi förmågan att genomföra konkreta
åtgärder som för oss närmare det övergripande målet för miljöarbetet – att lämna över ett samhälle till nästa generation
där de stora miljöproblemen är lösta.
Kommentar: