Återinventering av epifytiska lavar och mossor i bokskogar i Halland 2010

Återinventering av epifytiska lavar och mossor
Löpnummer:
2011:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publicerad:
2011
Sidantal:
74
Under 2010 inventerades naturvårdsintressanta epifytiska lavar och mossor samt trädstrukturer i totalt 25 bokskogsobjekt i Hallands län. Därmed har i princip samtliga bokskogar som ingår i övervakningen av länets topplokaler för rödlistade lavar återinventerats.

Omdrevstiden blev i snitt 8,5 år för de 39 återinventerade objekten. I denna rapport redovisas några övergripande analyser samt objektvisa resultat från inventeringarna 2010. Resultaten från analyserade förändringar av enskilda arter mellan bas- och återinventering redovisas i en separat artikel.

Antalet naturvårdsintressanta lavar som noterades vid bas- och återinventering av objekt varierade från 15 till 37 (medel 25). Hela 32 procent av objektens genomsnittliga artpool av lavar avsåg sällsynta arter som bara noterades vid ett av inventeringstillfällena. Artomsättningen av lavar i objekten blev därför hög. En analys av artantal som helhet för de 25 objekten av lavar visade inga signifikanta förändringar. I totalt åtta enskilda objekt noterades dock signifikanta förändringar (minskning i två och ökning i sex) av trädförekomster. Antalet naturvårds-intressanta mossor som noterades vid bas- och återinventering per objekt varierade från tre till tolv (medel åtta). För mossorna resulterade en analys av artantal totalt i de 25 objekten i en signifikant ökning. Dessutom ökade trädförekomsterna signifikant i hela tio enskilda objekt. Utfallet kan till viss del bero på en ökad inventeringseffektivitet och en uppmärksamhet av vissa arter, men bör i hög grad avse en reell förändring.

Ett annat mått på förändringar är antalet bokar med naturvårds- intressanta arter vid olika inventeringstillfällen. Ökningen av naturvårdsintressanta träd i de 39 återinventerade objekten är sammantaget signifikant, likaså antalet arter per träd. Orsakerna till detta är troligen att se som en kombination av en ökad inventeringseffektivitet, återhämtning efter minskad deposition av försurande ämnen och att naturskyddade bokskogar utvecklar och tillhandahåller lämpliga substrat för studerade arter, vilket sammantaget bör ha lett till en nykolonisation på träd av främst vanligare arter av naturvårdsintressanta lavar och mossor.

Det är angeläget att långsiktigt följa utvecklingen av en så miljökänslig och viktig grupp av organismer som epifytiska lavar och mossor i bokskog, den mest värdefulla skogsmiljön i Halland. Denna övervakning kan användas som ett mått på tillståndet för bokskogens arter. En framtida återinventering vore därför värdefull, där omdrev förslagsvis kan omfatta hälften, dvs 20 objekt, vart tionde år.
Kommentar: