2011:23 - Bottenfauna i Hallands län 2011 - biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten

Löpnummer:
2011:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1101-1084
Publicerad:
2012
Sidantal:
140
På uppdrag av Länsstyrelsen har Medins Biologi AB under våren 2011 genomfört bottenfaunaundersökningar i ett antal rinnande vatten inom ramen för kalkningsuppföljningen i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet, hydromorfologisk påverkan och näringsämnesbelastning. Bottenfaunan har också statusklassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärde. Sammanlagt undersöktes 38 lokaler, varav 37 ingår i olika kalkningsprojekt och en var
en okalkad referenslokal.
Kommentar: