2011:02 - Landskapsstrategi för eklandskapet norr om Lygnern

Omslag Landskapsstrategi för eklandskapet norr om Lygnern
Löpnummer:
2011:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1101-1084
Publicerad:
2011
Sidantal:
52
Eklandskapet norr om Lygnern är värdefullt och viktigt att bevara ur flera aspekter. De öppna markerna med gamla grova ekar hyser stora naturvärden och skönhetsvärden, men området är också betydelsefullt för friluftsliv och kulturmiljö. Här finns ett antal rödlistade arter och en av länets få kvarvarande populationer av ekoxe. Flera betesmarker inom området uppvisar en kärlväxtflora som tyder på en lång kontinuitet av hävd.

Större delen av området har historiskt varit täckt av ekskog, men idag är endast en liten del av ytan bevuxen med ek. För att naturvärdena ska bevaras krävs i första hand att ytterligare förluster av habitat hejdas. Återskapande av ädellövskog och öppna hagmarker med ek där det idag finns barrskog skulle också ge de hotade arterna ökade möjligheter till långsiktig överlevnad.

I eklandskapet norr om Lygnern finns ekoxe på lokaler som numera får anses som isolerade från varandra. Här föreslås att en spridningskorridor skapas mellan dessa områden längs Lygnerns strand för att ge populationerna möjlighet att knytas ihop till en metapopulation med ett utbyte av individer och gener och därmed öka möjligheterna till långsiktig överlevnad. En sådan spridningskorridor kan även gynna andra arter. Punktinsatser för ekoxen där man tillhandahåller föryngringsplatser i form av delvis nedgrävd ekved kan också komma ifråga.

De flesta ekmiljöer är beroende av någon form av skötsel där bete oftast är det långsiktigt bästa alternativet. Vissa biotoper i eklandskapet kan lämnas till fri utveckling, medan andra kräver mer omfattande restaureringar. Här föreslås åtgärder och skötsel för de olika delarna av eklandskapet. I första hand gäller det röjning och återupptagande av bete i den stora hagen vid norra Annabo och frihuggning av grova ekar vid Ålgårda, Annabo och Äskebacka - Ommaviken. Framtidens gammelekar kan gärna utses redan nu och ges förutsättningar för att utvecklas optimalt.
Kommentar: