2011:19 - Riskanalys av transport av farligt gods i Hallands län

Motorväg med tåg som kör över järnvägsbro
Löpnummer:
2011:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publicerad:
2011
Sidantal:
62
Länsstyrelsen i Hallands län har startat ett projekt som syftar till att öka förståelsen och förmågan att hantera händelser med farliga ämnen. Projektet innehåller ett antal delprojekt, varav föreliggande arbete utgör ett.

De viktigaste målen med detta arbete är att:
• Öka kunskapen om transporter av farligt gods i Hallands län
• För valda transportslag kvantifiera frekvenser och konsekvenser av olyckor
• Beskriva nyckelfaktorer som påverkar konsekvenser och möjligheter att hantera olyckssituationer
• Upprätta förslag på riktlinjer för samhällsplanering som ger ett gemensamt agerande och minskar behov att genomföra riskanalyser i enskilda planärenden

Länets geografiska läge innebär tillsammans med de stora transportlederna för väg, järnvägs- och sjötransporter samt naturgasledning att risker med transporter av farligt gods är ett viktigt element i kommunernas planeringsarbete.

I rapporten redovisas resultat av de undersökningar av transporter av farligt gods som genomförts tillsammans med en inventering av transporter till och från industrier i Hallands län. Utgående från några inträffade olyckshändelser med farligt gods beskrivs de utmaningar som samhällets insatsresurser kan ställas inför vid en farligt godsolycka.

Baserat på en riskanalys av väg- och järnvägstransporter samt värdering av tolerabla risknivåer har riktlinjer för samhällsplanering utmed väg- och järnvägar avsedda för transport av farligt gods upprättats.
Kommentar: