2011:18 - Bostadsmarknaden 2011

Bostadsmarknaden 2011 Hallands län
Löpnummer:
2011:18
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1101-1084
Publicerad:
2011
Sidantal:
29
Hallands län har ett strategiskt läge mellan Göteborgsregionen och Öresundsregionen och erbjuder med sin ”närhet”, sina lagom stora kustkommuner, det varierade landskapet och kustområdets attraktivitet, mycket goda förutsättningar för tillväxt samt attraktiva och goda boendemiljöer.

Näringslivet i Hallands län är differentierat och har utvecklats positivt under lång tid. Länets strategiska läge bidrar till att företag inom transport, logistik och lager av olika slag etableras i länet, framför allt i områden utmed E6:an.

Under de senaste årtiondena har Halland gått från att vara ett av Sveriges minsta län, sett ur befolkningssynpunkt, till att vara det sjunde största. Befolkningstillväxten är starkt koncentrerad till länets kust- och centralortsområden medan stora delar av inlandet och landsbygden har en svagare utveckling. Den årliga folkökningen i länet har under de senaste åren uppgått till 2 500–3 000 personer per år. En faktor som kan begränsa en fortsatt sådan utveckling är bl.a. ett fortsatt alltför lågt bostadsbyggande.

Den för länet positiva utvecklingen och befolkningsökningen har dock inte kunnat mötas av ett tillräckligt bostadsbyggande. Sedan början av 2000-talet är det därför brist på bostäder i centralorterna i länets samtliga kustkommuner.

Det är framför allt brist på mindre hyreslägenheter och bristen på bostäder gör sig särskilt gällande för gruppen ungdomar.
Kommentar: