2011:07 - Översvämningar i jordbrukslandskapet

Omslag Översvämningar i jordbrukslandskapet
Löpnummer:
2011:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publicerad:
2011
Sidantal:
92
Målsättningen med projektet var att genomföra en övergripande analys av Smedjeåns hydrologi och geomorfologiska processer. Analysen ska kunna utgöra underlag till kostnadseffektiva åtgärder för förvaltning av vattensystemet avseende översvämningsrisk enligt översvämningsdirektivet, men även avseende ambitionerna i Ramdirektivet för vatten och behovet av vatten inom jordbruket.

Resultaten visar att avrinningsområdet kan delas i två separata områden. Ett låglänt område i nedre, västra halvan av avrinningsområdet som till största del domineras av jordbruk, och den övre delen av avrinningsområdet som domineras av skogsbruk i moränområden.

Rapporten behandlar bland annat översvämningsrisk på grund av klimatförändringen, en analys av översvämningen i Smedjeån 2007 och olika möjligheter för att minska översvämningsrisken i nedre delen av Smedjeån.
Kommentar: