2011:03 - Inventering av makrofyter i några halländska sjöar

Omslag Inventering av makrofyter i några halländska sjöar
Löpnummer:
2011:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1101 - 1084
Publicerad:
2011
Sidantal:
56
Syftet med inventeringen har varit dels att få fram underlag för statusklassning enligt vattendirektivet samt att få bättre kännedom om floran i vissa utvalda sjöar för arbetet med exempelvis Åtgärdsprogrammen för hotade arter. Följande sjöar inventerades augusti - oktober 2009: Ottersjön,
Stegasjön (västra), Byasjön, Älvasjön, Humsjön, Stora Färgen och Hjärtaredssjön.

Totalt hittades 57 arter av makrofyter (vattenväxter) i de sju sjöarna. Undersökningarna avslöjade en del intressanta fynd. Av de 33 arterna undervattensväxter/flytbladsväxter var 6 rödlistade arter varav en akut hotad och en starkt hotad. De rödlistade arterna var grovslinke, stjärnslinke, klotgräs, rödlånke, sjöhjortron och flytsäv.
Kommentar: