2011:20 - Regional risk- och sårbarhetsanalys Hallands län 2011

Framsida av risk- och sårbarhetsanalys 2011. Oljiga vågor slår in mot land, en spade.
Löpnummer:
2011:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
53
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att identifiera, analysera och dokumentera de hot och risker inom Länsstyrelsens ansvarsområde som kan allvarligt försämra både Länsstyrelsens och länets förmåga till samhällsviktig verksamhet samt bedöma sårbarheten för dessa risker.

Vidare är syftet att identifiera och prioritera behov av åtgärder för att stärka Länsstyrelsens och länets krishanteringsförmåga.

Resultatet ska kunna användas som planeringsunderlag för Länsstyrelsen, men även för kommuner, landsting, sektorsmyndigheter samt näringsliv och andra organisationer i länet.

Målet är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare, verksamhetsansvariga och tjänstemän om vilka hot och risker som finns inom deras verksamhetsområde eller geografiska områdesansvar. Länsstyrelsen önskar även höja allmänhetens kunskaper om risker och sårbarheter som kan påverka samhällets funktionsförmåga.
Kommentar: