Rapporter 2010

Flera av rapporterna kan beställas kostnadsfritt i enstaka exemplar och några kan beställas till självkostnadspris. Vissa kan även laddas ner som pdf-filer.

Meddelandeserien 2010

 • 2010:1 - Hur mår Halland? 2010
 • 2010:2 - Återinventering av epifytiska lavar och mossor i bokskogar i Halland 2003-2009
 • 2010:3 - Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2009
 • 2010:4 - Vattenkemisk effektuppföljning i kalkade sjöar och vattendrag i Hallands län 2004-2008
 • 2010:5 - Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2009
 • 2010:6 - Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2009
 • 2010:7 - Förutsättningar för strandpadda på öarna Södra och Norra Horten i Hallands län
 • 2010:8 - Årsrapport 2009, Hydrografi & Växtplankton Hallands kustkontrollprogram
 • 2010:9 - Användarmanual för Artportalen.se
 • 2010:10 - Regional klimat- och energistrategi
 • 2010:11 - Statistik om kvinnor och män i Hallands län
 • 2010:12 - Länsantikvariens årsredogörelse 2009
 • 2010:13 - Hallands läns byggnadsvårdskatalog
 • 2010:14 - Bostadsmarknaden 2010
 • 2010:15 - Bibaggar (Apalus bimaculatus) i halländska grustäkter
 • 2010:16 - Åtgärdsplan för biologisk mångfald i Vapnö grustäkt
 • 2010:17 - Höga naturvärden i grus- och sandtäkter i Hallands län
 • 2010:18 - Platser för fritid, fostran och fest Skollovskolonier, semesterhem och festplatser i Halland
 • 2010:19 - Regional risk- och sårbarhetsanalys i Hallands län 2010
 • 2010:20 - Energiläget i Halland
 • 2010:21 - Bottenfaunaundersökning i Hallands län 2010
 • 2010:22 - Nätprovfisken i Hallands län 2010. Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar. 
 • 2010:23 - Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2010 
 • 2010:24 - Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2010
 • 2010:25 - Regional åtgärdsplan för kalkning av sjöar och vattendrag i Hallands län 2011-2015 
 • 2010:26 - Länsstyrelsens artdatabas: överföring av data till Artportalen 2010
 • 2010:27 - Skyddsvärda träd i Hallands län - sammanställning av tre inventeringar utförda under åren 2000-2009