2005:22 - En inventering med åtgärdsförslag för strandsandjägare (Cicindela maritima)

Löpnummer:
2005:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2005
Sidantal:
16
Mellersta och södra Hallands havssandstränder och åmynningar har under huvudsakligen juni månad 2005 inventerats med avseende på strandsandjägare Cicindela maritima och för denna lämpliga habitat. Strandsandjägaren är rödlistad som sårbar (VU) (Gärdenfors, 2005). Inventeringen är ett led i Länsstyrelsens arbete med att nå de i det nationella åtgärdsprogrammet för arten (Berglind, 2005) uppsatta målen. Det slutgiltiga målet är att uppnå en för strandsandjägaren gynnsam bevarandestatus i länet.

För fortsatt bevarandearbete för strandsandjägare har här aktuell status klarlagts och lokaler som kan vara lämpliga vid en eventuell framtida återintroduktion dokumenterats och beskrivits. Även förslag på hur de framtida målen ska uppnås ges.
Kommentar: