Handbok - våld i nära relationer

Våld i nära relationer - en regional handbok
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
68
Syftet med handboken är att öka kunskapen kring våld i nära
relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn
som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och
erbjudas hjälp oavsett i vilken del av länet de bor. Handboken
ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar,
men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala
handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.
Kommentar: