Överklaga beslut

Här beskrivs hur du ska göra för att överklaga ett bygglovsbeslut, ett beslut om antagande av detaljplan* eller områdesbestämmelser*.

Bygglov

Allmänt om att överklaga beslut om bygglov med mera

Byggnadsnämnds beslut om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked får överklagas till Länsstyrelsen. Byggnadsnämnds beslut om kontrollplan, ändring av kontrollplan, utfärdande av slutbevis och byte av kontrollansvarig får också överklagas till Länsstyrelsen.

Byggnadsnämndens beslut får överklagas av den som är part eller sakägare och som berörs av beslutet.

Överklagandet ska inlämnas till byggnadsnämnden som vidarebefordrar det med tillhörande handlingar till Länsstyrelsen. Överklagandet ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet.

Länsstyrelsens handläggning av överklagade bygglov

Inom Länsstyrelsen bereds och beslutas sådana överklaganden av jurister som inför beslutet normalt samråder med arkitekter och ingenjörer inom Länsstyrelsen. Sakkunniga i kultur- naturmiljöfrågor med mera vid Länsstyrelsen kan också delta i handläggningen. Länsstyrelsens beslut skickas till den som har överklagat, till den som har fått bygglovet och till byggnadsnämnden.

Överklagandeinstanser efter Länsstyrelsen avseende bygglov

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och därefter till mark- och miljööverdomstolen. Hos mark- och miljööverdomstolen krävs att man först får prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp det överklagade avgörandet.

 

Detaljplaner (se viktig info längst ner på sidan)

Vem får överklaga en antagen detaljplan

En kommuns beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som är berörd av planen och som senast under utställningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Länsstyrelsen är första instans vid överklagande av detaljplaner*

Vad kan man överklaga

Länsstyrelsen kan vid överklagandeprövningen i princip endast fastställa eller upphäva planen i dess helhet. Länsstyrelsen kan alltså normalt aldrig ändra en av kommunen antagen detaljplan.

Plan- och bygglagen bygger bland annat på principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor, som rör hur marken inom kommunen skall användas och miljön utformas. En grundregel är att viktiga principfrågor om kommunens utbyggnad inte skall kunna ändras genom att enskilda överklagar kommunens beslut att anta en detaljplan. Enskilda sakägare och andra intressenter skall alltså normalt inte kunna åberopa olika motstående allmänna intressen för att få ett kommunalt beslut upphävt eller ändrat. Överklaganden från enskilda skall i princip bara kunna avse frågor som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av sakägare eller boende inom och i anslutning till planområdet.

Ett överklagande kan i princip avse alla omständigheter som är av betydelse för den fråga som överklagandet gäller. Länsstyrelsens prövning inriktas dock i första hand på detaljplanernas expropriativa effekter, på avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen, eller mellan motstående enskilda intressen samt - om det ifrågasätts - på att kommunen handlagt planärendet på ett formellt riktigt sätt.

Länsstyrelsen gör med anledning av överklaganden mycket sällan några väsentligt annorlunda bedömningar än kommunen i fråga om exploateringsgrad, byggnadsutformning, tillgång till service, trafiksystemets standard och andra liknande kvalitetsfrågor.

Länsstyrelsen beslut kan överklagas

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

* Från och med den 1 juli 2016 sker en ändring i plan- och bygglagen som innebär att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till Länsstyrelsen. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som kommunen har meddelat före den 1 juni 2016. Beslut som meddelats av kommunen från och med juni ska gå till mark- och miljödomstolen.  

 Överklaga bygglov och detaljplaner

Var finns bestämmelserna om att överklaga beslut om bygglov och detaljplaner?

Tillämpliga bestämmelser om överklagande finns i 13 kap plan- och bygglagen (SFS 1987:10 och SFS 2010:900) och i förvaltningslagen (SFS 1986:223).

 Hur överklagar man?

Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär. Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

23 § förvaltningslagen