Miljövårdsenheten

På Miljövårdsenheten arbetar vi med miljöpåverkan från exempelvis industrier, reningsverk, täkter (grustag, stenbrott, jordtäkt, torvtäkt), jordbruk samt hantering av avfall och kemiska produkter.  I våra uppgifter ingår även hälsoskydd, skydd av vattentäkter, vattenverksamhet (t.ex. dammar) samt art- och biotopskydd. Under de senaste åren har tillsyn, inventering och sanering av förorenade områden blivit en stor arbetsuppgift

Vårt arbete syftar till att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling genom att bland annat se till att lagar och regler följs. Miljöbalken (1998:808) är den lag som är viktigast för miljöarbetet och principerna om hushållning, kretslopp, försiktighet samt bästa teknik, plats och produktval är styrande för arbetet. Hallands regionala miljömål fungerar som en grund för vårt arbete för en hållbar utveckling.  

För snabbast möjliga hantering av ärenden och frågor uppmanar vi att skicka e-post till halland@lansstyrelsen.se

Vid direktkontakt via e-post med tjänsteman på Länsstyrelsen används principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se (å och ä ersätts av a och ö av o).

 

Enhetschef, miljövårdsdirektör Per Leander

010 - 224 34 13