Miljövårdsenheten

På Miljövårdsenheten arbetar vi med miljöpåverkan från exempelvis industrier, reningsverk, täkter (grustag, stenbrott, jordtäkt, torvtäkt), jordbruk samt hantering av avfall och kemiska produkter.  I våra uppgifter ingår även hälsoskydd, skydd av vattentäkter, vattenverksamhet (t.ex. dammar) samt art- och biotopskydd. Under de senaste åren har tillsyn, inventering och sanering av förorenade områden blivit en stor arbetsuppgift

Vårt arbete syftar till att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling genom att bland annat se till att lagar och regler följs. Miljöbalken (1998:808) är den lag som är viktigast för miljöarbetet och principerna om hushållning, kretslopp, försiktighet samt bästa teknik, plats och produktval är styrande för arbetet. Hallands regionala miljömål fungerar som en grund för vårt arbete för en hållbar utveckling.  

För snabbast möjliga hantering av ärenden och frågor uppmanar vi att skicka e-post till halland@lansstyrelsen.se

Vid direktkontakt via e-post med tjänsteman på Länsstyrelsen används principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se (å och ä ersätts av a och ö av o).

 

Enhetschef, miljövårdsdirektör Per Leander

010 - 224 34 13

 Anna Helsing-Abrahamsson

 • Skjutbanor
 • Skjutfält
 • Flygplatser
 • Gasturbinanläggning i Halmstad hamn (tillsyn)
 • Lahalls kraftverk (tillsyn)   
 • Avloppsreningsverk
 • Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)

010-2243263

____________________________________

 AnnaKarin Sandholm

 • Tillstånd Natura 2000
 • Biotopskydd

010-2243339

_____________________________________

 

Anna Karin Tysklind

 • Vattenverksamhet, 11 kap. MB

010-22433351

_____________________________________

 Anna-Lena Olsson

 • Vindkraft
 • Tryckerier
 • Ytbehandling
 • Hälso- och sjukvård
 • Laboratorier
 • Södra Cell Värö (tillsyn)
 • Höganäs (tillsyn)

010-2243322

____________________________________

 Annica Hegefeldt

 • Behovsutredning
 • Tillsynsplan
 • Infrastruktur

010-2243261

____________________________________

 Annie Jakobsson

 • Vattenverksamhet, 11 kap. MB

010-2243269

____________________________________

 Brittmarie Jansson

 • Strandskydd
 • Övergripande tillsynsvägledning
 • Vindkraft (tillsyn)

010-2243270

____________________________________

 Elin Svensson

 • Kvalitetssäkring av EBH-databasen
 • Tillsyn förorenade område
 • Förorenade områden i detaljplan
 • Tillsynsvägledning förorenade områden 

010-2243357

____________________________________

 Fredrik Franzén

 • Vattenverksamhet, 11 kap. MB
 • Markavvattning 11 kap. MB
 • Muddring och dumpning

010- 2243407

___________________________________

Joel Herzwall

 • Samråd 12 kap. 6 § MB
 • Att ta jordbruksmark ur produktion 12 kap. 9 § MB
 • Vattenverksamhet, 11 kap. MB
 • Biotopskyddsdispenser

010-2243241

______________________________________

 

Lars Andersson

010-2243274

______________________________________

 

Liselott Johansson

 • Avfall (huvudansvarig)
 • Hälsoskydd (yttrande i överkl. ärende, tillsynsvägledning) 
 • Prövning gällande avfall
 • Dispens gällande avfall
 • Borabo avfallsanläggning (tillsyn)
 • Södra Cell Värö (tillsyn över deponi)
 • Stena Recycling AB (fd. Reci) (tillsyn)
 • SMP
 • Avgifter
 • MiljöReda

010-2243273

_____________________________________

Lotta Peterson

 • Ragn-Sells AB, Halmstad (tillsyn)
 • Kristineheds avfallsförbränningsanläggning (tillsyn)

010-2243385

_____________________________________

 Lotta Schurmann

 • Prövning och tillsyn av täkter
 • Livsmedelsindustri
 • Foderindustri

010-2243344

_____________________________________

 Malin Salberg

 • Samordnare förorenade områden
 • Handläggare bidragsärenden
 • Tillsynsvägledning, -projekt, deponiprojekt

010-2243338

_____________________________________

 Martin Gometz

 • Avfall (delansvarig)
 • Avfallsanläggningar
 • Energianläggningar (utom vind- och kärnkraft)
 • Klimat- och energisamordnare
 • Handel med utsläppsrätter (CO2)
 • Kristineheds avfallsförbränningsanläggning (tillsyn)

 010-2243250

_____________________________________

 Mats Blomberg

 • Kontorist
 • Vaktmästare

____________________________________

 Mona Ljunggren

Prövning av:

 • Kemikalietillstånd
 • Depåer
 • Hamnar
 • Mekaniska verkstäder
 • SMP
 • Avgifter

Tillsyn av:

 • Ringhals
 • Stora Enso
 • Sevesoverksamheter

Miljöreda/SMP

010-2243296

_____________________________________

 Sofia Yngstrand

 • Handläggare förorenade områden
 • Tillsynsvägledning förorenade områden
 • Tillsyn förorenade områden

010-2243399

_____________________________________

 Solveig Ahlbin Berg

 • Prövning av djuranläggningar
 • Jord- och skogsbruk kopplat till övergödning
 • Bevattningsföretag 11 kap. MB
 • Vattenskyddsområden 11 och 7 kap. MB
 • Fiskodling
 • Biologisk behandling av avfall, biogas
 • Anmälan och ansökan av farligt avfall och övrigt avfall
 • Stora Enso (tillsyn)

010-2243201

_____________________________________

 Therese Stigsson

 • Prövning och tillsyn av täkter 
 • Anmälan och ansökan av farligt avfall och övrigt avfall

010 2243352

_____________________________________

 Vincent Bengtsson

010-2243396

_____________________________________