Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt. Delgivning innebär att en handling eller information om ett beslut lämnas till en enskild eller juridisk person.

Det vanligaste är att handlingen skickas med post till den som ska delges. Personen anses delgiven när han eller hon tagit emot handlingen. Om den som ska delges inte kan nås på annat sätt kan stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning användas. Det betyder att en särskilt förordnad stämningsman eller auktoriserat delgivningsföretag överlämnar handlingen. Vägrar den som ska delges att ta emot handlingen och skriva under mottagningsbeviset anses delgivning ändå ha skett. 

Kungörelsedelgivning 

När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val. 

 

Ansökningar under kungörelse

Beslut under kungörelse

 

Ansökningar under kungörelse  

Beslut under kungörelse

 

Ansökningar under kungörelse

Beslut under kungörelse

Beslut om att bilda naturreservatet Bröden

Beslut om att utvidga naturreservatet Älmebjär

 

Ansökningar under kungörelse 

Beslut under kungörelse 

 Vad betyder "under kungörelse"?

Ärende som är under kungörelse betyder att du kan yttra dig i ärendet. Yttranden ska ske inom den tid som anges i kungörelsen.

Beslut som är under kungörelse betyder att du har möjlighet att överklaga beslutet, om du är berörd. Överklagan ska ske inom den tid som anges i kungörelsen.

 Content Editor

​Den nya delgivningslagen (2010:1932) innebär bland annat att enskilda som, enligt bestämmelse i författning, utan samband med mål eller ärende ska se till att delgivning sker kan vända sig till länsstyrelsen för att få hjälp med detta. Länsstyrelsen väljer, med beaktande av sökandens önskemål, lämpligt sätt för delgivning. Ansökningsavgiften är 500 SEK och betalas till bankgiro 5327 – 1714. Vid betalning bör du ange referens- eller ärendenummer. När vi bistår med stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning ska vidare en extra avgift motsvarande kostnaden för sådan delgivning tas ut.