Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt. Delgivning innebär att en handling eller information om ett beslut lämnas till en enskild eller juridisk person.

Det vanligaste är att handlingen skickas med post till den som ska delges. Personen anses delgiven när han eller hon tagit emot handlingen. Om den som ska delges inte kan nås på annat sätt kan stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning användas. Det betyder att en särskilt förordnad stämningsman eller auktoriserat delgivningsföretag överlämnar handlingen. Vägrar den som ska delges att ta emot handlingen och skriva under mottagningsbeviset anses delgivning ändå ha skett. 

Kungörelsedelgivning 

När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val. 

 

Ansökningar under kungörelse

Beslut under kungörelse

Bröderna Johansson Sandförsäljning AB har meddelats delbeslut i ärende om ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt- deponi- och återvinningsverksamhet på fastigheten Hjälm 4:1 i Kungsbacka kommun

 

Ansökningar under kungörelse  

Beslut under kungörelse

 

 

​​​

 

Ansökningar under kungörelse      

Södra Skogsägarna ekonomisk förening ansöker om ändring av villkor 3 i tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för sågverket Södra Wood Värö på fastigheterna Lahall 2:2 och 2:13 i Varbergs kommun​

LBC-Ängstorp AB  ansöker om ändring av tillstånd enligt 9 kap miljöbalken på fastigheterna Elestorp 7:211, 7:215, 7:293 och 7:359 samt Tjärby 5:1 och 10:2 i Laholms kommun

Söndregårds Minkfarm AB ansöker om ändring av villkor i tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till djurhållning på fastigheterna Långaveka 3:11-14 och Långaveka 1:47-50 i Falkenbergs kommun

Beslut under kungörelse  

Halmstads Energi och Miljö AB har meddelats villkorsändring enligt 9 kap. miljöbalken för Panncentralen i Bäckagård på fastigheten Temperaturen 1 i Halmstads kommun 

Derome Timber AB har meddelats tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad produktion av sågade och vidareförädlade trävaror på Bossgård 2:8, Stengårdshult 2:3, del av Stengårdshult 2:1,Bossgård 2:20, Åsby 5:4 och s:13 samt Åsbro 1:4

 

 

 Vad betyder "under kungörelse"?

Ärende som är under kungörelse betyder att du kan yttra dig i ärendet. Yttranden ska ske inom den tid som anges i kungörelsen.

Beslut som är under kungörelse betyder att du har möjlighet att överklaga beslutet, om du är berörd. Överklagan ska ske inom den tid som anges i kungörelsen.

 Content Editor

​Ny delgivningslag sedan den 1 april 2011. Den nya delgivningslagen (2010:1932) innebär bland annat att enskilda som, enligt bestämmelse i författning, utan samband med mål eller ärende ska se till att delgivning sker kan vända sig till länsstyrelsen för att få hjälp med detta. Länsstyrelsen väljer, med beaktande av sökandens önskemål, lämpligt sätt för delgivning. Ansökningsavgiften är 500 SEK och betalas till bankgiro 5327 – 1714. Vid betalning bör du ange referens- eller ärendenummer. När vi bistår med stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning ska vidare en extra avgift motsvarande kostnaden för sådan delgivning tas ut.