Om Länsstyrelsen 

Bild på Länsstyrelsen i Hallands län
Bild på Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

På Länsstyrelsen Halland är vi ca 180 medarbetare som arbetar med de här frågorna.

Under alla år som länsstyrelsen funnits som myndighet har dess roll och uppgifter förändrats genomgripande. Verksamheten spänner över stort område. Länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter har blivit att främja länets utveckling på invånarnas villkor utifrån uppdraget från regeringen och den av svenska folket valda riksdagen.

Länsstyrelsen har bl.a. uppgifter inom följande områden:

 • Krisberedskap och skydd mot olyckor 
 • Naturvård och miljöskydd
 • Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 • Lantbruk och landsbygdsutveckling
 • Fiske
 • Jämställdhet mellan kvinnor och män
 • Integration och beredskap för flyktingmottagande 
 • Kulturmiljö
 • Regional tillväxt
 • Hållbar samhällsplanering och boende
 • Planväsende och hushållning med naturresurser
 • Folkhälsa och förebyggande arbete