Hälleberget utanför Oskarström blir naturreservat

Tisdagen 29 november tog Länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet Hälleberget, 2 km nordost om Oskarström. Det är ett 44 hektar stort område där värdena framförallt finns i de gamla bokskogar som växer i reservatets branter.

Skir bokskog i Hälleberget.

Svårbrukat

Höjdvariationerna i området är stora och terrängen svårtillgänglig vilket gjort att det varit svårt att ha ett konventionellt skogsbruk på platsen. I branterna finns det därför gott om död ved och gamla träd. De äldsta bokarna är mer än 200 år gamla. Naturskogen i Hälleberget har blivit en fristad för många sällsynta arter. Sammanlagt har hela 21 rödlistade arter och 37 regionalt intressanta arter hittats i området, framförallt handlar det om olika mossor och lavar.  

Värdefullt landskap

Huvudsyftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till områdets artrika bokskogar. Inom en radie av drygt en mil finns ytterligare tio naturreservat som avsatts i syfte att värna värdefulla ädellövskogar, bland annat Virsehatt, Nissaström och Biskopstorp.  

För besökaren

I naturreservatets syfte står det också att området ska vara en resurs för friluftsliv och rekreation. Besökarna ska kunna se, uppleva och lära från områdets typiska livsmiljöer, arter och historia. Går man i bokskogen får man se mängder av gamla träd och död ved vilket ger en känsla av att befinna sig i en naturskog. Ett tips för den som är i området är att ta sig upp på bergskanten i väster, själva Hälleberget. Härifrån, på en höjd av 140 meter över havet, kan man blicka ut över skogslandskapet i väster.  

För mer information

kontakta Monica Mathiasson, reservatsbildare på Länsstyrelsen
tel. 035 - 13 20 71, 070 - 5936315