Årets beteskontroll i Halland avslutad

Inom djurskyddskontrollen vid Länsstyrelsen i Hallands län har man under sommaren 2011 genomfört ett betesprojekt. Syftet var att kontrollera om nötkreaturen i Halland hålls på bete enligt kraven i djurskyddslagstiftningen.

95 halländska gårdar med nötkreatur fick oanmälda besök av länsstyrelsens djurskyddskontrollant. På 75 av dessa gårdar bedrevs mjölkproduktion. Ett 30-tal gårdar var uttagna för kontroll på grund av en riskbedömning sedan tidigare, de övriga 60-talet gårdar som fick kontrollbesök valdes ut helt slumpmässigt.  

På 20 av gårdarna noterades betesrelaterade brister. De flesta anmärkningarna rörde kvigor som hölls inne samt att djurägaren inte förde journaler över vilka djur som hölls inne och varför. Tre mjölkgårdar har fått förelägganden om att uppfylla beteskravet för sina ungdjur under 2012.

– Det har varit en regnig sommar med stundtals extrema förhållanden vilket vi har tagit hänsyn till vid våra kontroller. Endast en gård höll mjölkkorna inne utan godtagbara skäl när vi var där men hade rättat till bristerna vid ett återbesök säger länsveterinär Madeleine Beckman.  

– Utfallet av årets beteskontroll visar att de halländska mjölkkorna överlag haft möjlighet att vara ute på sommaren som lagen kräver, men också att det behövs mer kunskap och rådgivning kring planering och förutsättningar för att även alla morgondagens mjölkkor, kvigorna, ska få komma ut på betet.