Vraket i Gullbranna är en fornlämning

Nu har länsstyrelsen fått resultatet av den dendrokronologiska undersökningen av skeppsvraket i Gullbranna. Fartyget visar sig vara från andra hälften av 1700-talet.
skeppslämning gullbranna

Analysen är gjord av dendrokronologen Aoife Daly i Danmark efter provtagning och inledande dokumentation genom marinarkeolog Staffan von Arbin på Bohusläns museum. Endast två av sex prover gick att datera, en del av ett spant och en del av en innergarneringsplanka.

Garneringsplankan saknade splint (ytved) och dateras till efter år 1738. Spantet har eventuellt en del av vankanten (veden innanför barken) bevarad, men det kan inte avgöras med säkerhet. Timret har hur som helst fällts efter år 1749.

Slutsatsen är att fartyget sannolikt är byggt under andra hälften av 1700-talet. Länsstyrelsen vågar därför anta att det blivit vrak före år 1850 och utgör fornlämning. Tyvärr var analysmaterialet för litet för att man med säkerhet ska kunna säga något om virkesproveniensen, men proverna är daterade med hjälp av skandinaviska referenskronologier.

Länsstyrelsen har nu beställt en fördjupad dokumentation av vraket som på grund av sitt utsatta läge inte kommer att kunna bevaras för framtiden.

Kontakt vid Bohusläns museum:

Staffan von Arbin, Marinarkeolog
0706-23 32 37, staffan.arbin@bohuslansmuseum.se

Bildspel skeppsvrak Gullbranna. Foto: Hans Schibli