Nytt naturreservat bildas och gammalt utvidgas

9 december bildade Länsstyrelsen ett nytt naturreservat i Hylte kommun, Lunnamossen.  Samma dag tog Länsstyrelsen ett beslut som innebär att naturreservatet Ekered utökas.

Lunnamossen i Hylte kommun

Naturreservatet Lunnamossen ligger 1 km nordöst om Unnaryd och är ca 114 ha stort. Syftet med reservatet är bl.a. att bevara och återställa områdets öppna myr och dess mosaik av myrholmar, sumpskogar och omgivande fastmarksskogar. I syftet ingår även att reservatet ska stödja allmänhetens möjligheter till friluftsliv. I reservatet finns möjligheter till naturupplevelser med vildmarkskänsla i ett naturområde som utmärks av tysthet, stillhet och orördhet. Den öppna myren med dess myrstrukturer, flora och fauna samt den gamla tallnaturskogen på myrholmarna är reservatets högst prioriterade bevarandevärden.

Ekered i Laholms kommun

Ekered ligger ca 4,5 km S-SV Hasslöv och är 34 ha stort. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till de förekommande naturtyperna slåtteräng, rikkärr, näringsfattig ekskog, näringsrik bokskog och lövsumpskog. Detta ska ske genom utökning av arealen ängsmark och öppna marker. Syftet är även att åskådliggöra ett småskaligt odlingslandskap, med spår från olika tidsåldrar. Bland annat ett välbevarat fossilt odlingslandskap med medeltida karaktärer. Området ska stå under kontinuerlig hävd och de kulturspår som finns kvar från början av 1900-talet, då byn fortfarande var bebodd, ska bevaras och åskådliggöras. Även några av byns äldsta kulturspår från medeltiden ska åskådliggöras. Naturreservatet ska stödja allmänhetens möjligheter till friluftsliv, natur- och kulturupplevelser. Naturreservatet Ekered bildades 1976. Med det nya beslutet utvidgas totalarealen från 2 till 34 ha mark.