Insatserna för god vattenkvalitet måste öka

Det återstår mycket arbete för att nå god vattenkvalitet och därmed de uppsatta miljökvalitetsnormerna för vatten. Det konstaterar de fem regionala vattenmyndigheterna när 2011 års åtgärdsarbete sammanställts.

Vattenmyndigheterna gör bedömningen utifrån myndigheternas och kommunernas redovisningar. De ser dock att det har skett en positiv utveckling av arbetet för bättre vatten. Till exempel har samarbetet över organisationsgränser ökat och att åtgärdsarbetet sker nu oftare med ett helhetsperspektiv.  

Vattenmyndigheternas sammanställning och analys av åtgärdsarbetet för 2011 finns på deras webbplats.

Bakgrund

År 2004 infördes vattendirektivet i Svensk lagstiftning och samtidigt delades Sverige in i fem vattendistrikt med en ansvarig länsstyrelse per distrikt.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram beslutades i december 2009. Kommuner och myndigheter har fått ansvar för att genomföra vattenförbättrande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. Vattenmyndigheterna följer upp åtgärdsprogrammet årligen och det ger dem möjlighet att bedöma om åtgärdsarbetet påbörjats och i vilken omfattning.