Projektstöd 

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.


Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Regionala tillväxtprojekt

Länsstyrelsen har medel för att stödja regionala tillväxtåtgärder. Projekten ska bidra till en hållbar utveckling där nationella mål får genomslag i länet. Jämställdhet, integration, folkhälsa och miljö ska särskilt beaktas. Projekten bör ligga i linje med den regionala utvecklingsstrategin "Halland bästa livsplatsen". Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 är en viktig grund för prioriteringar. För projekten krävs 50% medfinansiering.

 Blankett för projektansökan regionala tillväxtmedel

 

Det finns även möjligheter för stöd inom landsbygdsprogrammet och havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020.

För frågor som rör projekt inom landsbygdsutveckling kontakta Landsbygdsenheten.

 

Beviljade projekt med medel från Regionala tillväxtåtgärder 2016

Projektnamn: Nyanlända i arbetsintegrerande socialt företagande

Projektägare: Sociala kooperativet En trappa upp, Falkenberg. Beviljat belopp: 300 000 kr.

Det sociala kooperativet En Trappa Upp har verksamhet inom café, trädgård, städ och byggnation i Falkenberg, Varberg och Halmstad. Verksamheten startades 2012 för att skapa jobb för personer med psykisk ohälsa och vill utöka verksamheten till nyanlända som kommer ha nytta av företagsformen arbetsintegrerande socialt företagande (ASF). Projektet skapar möjligheter för utveckling av egen verksamhet under paraplyet En Trappa Upp, genom att lära nyanlända att starta upp ASF. Företagsformen kan vara en språngbräda för kvinnor och män med kompetens och arbetsförmåga men utan akademisk utbildning. Samarbete med asylboenden, SFI, Arbetsförmedlingen samt Coompanion Halland som medverkar med stöd i socialt företagande och coachning kring företagsidéer. Övriga finansiärer är Coompanion Halland, sociala kooperativet En Trappa Upp. Projektet stärker möjligheten till utveckling av formen socialt företagande i länet och särskilt kvinnors företagande. Insatsen bidrar till ökade möjligheter nyanlända att integreras i samhället samt till snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Projektnamn: Sveriges längsta handmålade bonad

Projektägare: Hallands bildningsförbund/ Halländska hembygdsrörelsen. Beviljat belopp: 85 000 kr

I samband med Hembygdsrörelsens 100-årsfirande vill hembygdsrörelsen i Halland skapa Sveriges längsta handmålade bonad samt ett mobilt visningssystem för bonadsverksamhet.  Bonaden ska visas för allmänheten vid jubileumsfester i Halland och på Skansen för att lyfta fram det halländska bonadsmåleriet som kulturarv samt Bonadsmuseet i Unnaryd. Hembygdsföreningarna från alla kommuner och människor med intresse för målning oavsett bakgrund, bjuds in att tillsammans med lokala konstnärer måla en bonad utifrån hembygdens kulturella särprägel. Övriga finansiärer är Hallands bildningsförbund, lokala konstnärers arbetstid, Region Halland. Projektet visar kulturarvet som tillgång för utveckling och tillväxt. 

Projektnamn: Diaspora 2016 – affärsmöjligheter med Mellanöstern

Projektägare: International Business Entrepreneurs IBE Halland. Beviljat belopp: 120 000 kr

Föreningen International Business Entrepreneurs IBE Halland arbetar för att utveckla affärsmöjligheter för halländska företag i övriga världen genom att lyfta fram den kompetens som finns bland kosmopolits företagare med utländsk bakgrund. I projektet reser IBE-Halland i samverkan med Team LB Consulting med en delegation från Halland med exportföretag samt näringslivsrepresentanter för att delta på Diaspora 2016 i Libanon. Syftet är att knyta internationella affärskontakter samt marknadsföra företag och Halland på konferensen som samlar 1600 deltagare från 50 olika länder. Som uppföljning på delegationsresan kommer det att ske ett informationsmöte i september i Falkenberg där den libanesiske ambassadören, företagare samt näringslivsföreträdare planeras medverka. Övriga finansiärer är IBE-Halland/Kosmopolit samt deltagande företag. Projektet stärker möjligheten till handel och affärsutveckling på en internationell marknad med hjälp av kompetens kring företag, kultur och språk hos personer med utländsk bakgrund.

 

Med finansiering från samlingsprojektet Insatser för integration och jämställdhet i Halland

Projektnamn: Tillsammans

Projektägare: Svenska kyrkan Morups församling. Beviljat belopp: 65 000 kr

Morups församling skapar plattformar och mötesplatser för flyktingar med andra närboende. Insatserna inriktas på att genom gemensamma aktiviteter som matlagning och hantverk sammanföra människor över etniska och kulturella gränser. Kontaktmöjligheter ges mellan nyanlända och svenska familjer. Projektet mål är att främja kulturell mångfald, motverka diskriminering samt ge nyanlända bättre förutsättningar att komma in i samhället och bli självförsörjande. Övrig finansiär är Morups församling med lokaler och arbetstid. Projektet knyter samman kultur och integration som tillgång för utveckling och tillväxt.

Projektnamn: Stöd till kvinnliga flyktingar

Projektägare: Studieförbundet NBV Halland. Beviljat belopp: 80 000 kr

NBV Halland vill skapa mötesplatser och studiecirklar för asylsökande, med särskild inriktning på kvinnor boende på något av länets asylboenden. Metoden bygger på att involvera asylsökande som sedan tidigare genomgått utbildningar i bland annat svenska och samhällskunskap, som i sin tur kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till andra asylsökande. Projektet har som mål att skapa självkänsla och självförtroende hos målgruppen. Att genom aktiviteterna skapa förutsättningar för att ge deltagarna nya och utökade möjligheter till en snabbare etablering i det svenska samhället. Övrig finansiär är NBV Halland. Projektet skapar möjligheter till att kunskapsförmedling sker i ett tidigt skede, under asylprocessen, vilket är en efterfrågad insats av både målgruppen i fråga som berörda aktörer.       

Kontakta oss

Lovisa Ljungberg
Enhetschef
Utvecklingsenheten
Lovisa punkt Ljungberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Lovisa punkt Ljungberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243295
Cecilia Torngren
Landsbygdsenheten
Cecilia punkt Torngren snabela lansstyrelsen punkt se¤Cecilia punkt Torngren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243368

Energi- och klimatsatsningar för företag

tillväxt