Projektstöd

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.


Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Regionala tillväxtprojekt

Länsstyrelsen har medel för att stödja regionala tillväxtåtgärder. Projekten ska bidra till en hållbar utveckling där nationella mål får genomslag i länet. Jämställdhet, integration, folkhälsa och miljö ska särskilt beaktas. Projekten bör ligga i linje med den regionala utvecklingsstrategin "Halland bästa livsplatsen". Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 är en viktig grund för prioriteringar. För projekten krävs 50% medfinansiering

Här hittar du blankett för projektansökan regionala tillväxtmedel

Det finns även möjligheter för stöd inom landsbygdsprogrammet och havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020.

För frågor som rör projekt inom landsbygdsutveckling kontakta Landsbygdsenheten.

Energi- och klimatsatsningar för företag

 

tillväxt