Pantbanker

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är Länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.

Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av Länsstyrelsen. En pantbank kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Vi beviljar ansökan om vi bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen (SFS 1995:1000).

Lån och lånevillkor

Den som lånar i en pantbank blir aldrig personligen ansvarig för lånet om det inte kan återbetalas. Panten är den enda säkerheten för lånet.

Varje pantbank bestämmer själv vilka varor som ska accepteras som pant för lån och hur mycket man ska låna ut mot säkerhet i panten.

Varje pantbank bestämmer också själv vilken ränta och vilka avgifter som ska gälla för lånet. Räntan och avgifterna får inte ändras till låntagarens nackdel under lånetiden.

Ett lån i en pantbank får inte beviljas för längre tid än ett år. Det normala lånet i pantbankerna löper på fyra månader. Efter att denna tid löpt ut ska lånet lösas. I många fall medger dock pantbankerna att låntagaren gör en viss avbetalning av skulden och får ett nytt lån mot samma säkerhet.

Pantförsäljning

Om lånet inte löses får pantbanken sälja panten för att täcka låntagarens skuld. Försäljningen ska ske på offentlig auktion och låntagaren ska underrättas om den kommande försäljningen genom brev. Överskott på försäljningen tillfaller låntagaren. Skulle försäljningen inte täcka skulden får banken ta den uppkomna förlusten. Låntagaren kan inte drabbas av ett underskott. I Hallands län finns en pantbank.

 

Tillstånd och tillsyn av pantbanker sköts sedan den 1 juli 2012 av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

KONTAKT
Rättsenheten
010-224 40 00
ratts.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Mer information om pantbanker finns på deras webbplats >>