Tillstånd och prövning

Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas.

Till miljöfarlig verksamhet räknas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Länsstyrelsernas prövning av miljöfarliga verksamheter är koncentrerad till tolv av landets 21 länsstyrelser, varav Länsstyrelsen i Halland är en.
Mostphoto

Processen inleds med ett samråd

För A- och B-anläggningar föregås alltid en prövning av en samrådsprocess. Samrådsprocessen består av möte/n med myndigheter och information till /möte med berörda såsom närboende, skolor och andra verksamheter i området.  

Det är sökanden som driver samrådet. Sökanden bokar ett möte med tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns. I god tid innan mötet ska sökanden ta fram och skicka ett samrådsunderlag till tillsynsmyndigheten och till Länsstyrelsen. På mötet diskuteras verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Det diskuteras även vilka som kan vara berörda och som ska informeras om den planerade verksamheten och ges möjlighet att komma med synpunkter.  

Du kan läsa mer om samrådsprocessen på Miljösamverkan Sveriges hemsida

 

A-, B- eller C-anläggningar

De miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga återfinns i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). De kan delas in i tre kategorier beroende på verksamhetsslag och storlek.  

  • A-anläggningar i länet tillståndsprövas vanligtvis av Miljödomstolen i Vänersborg. Länsstyrelsen yttrar sig till Miljödomstolen.
  • B-anläggningar tillståndsprövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. 
  • C-anläggningar ska anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Tillstånd kan även krävas enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa bestämmelser reglerar tillståndsplikten där det i verksamheten eller åtgärden ingår eller avses ingå farliga ämnen i sådan omfattning att det innebär en miljöfarlig hantering.  

Det krävs vanligtvis även tillstånd vid ändringar av tillståndspliktiga verksamheter.  

Vissa miljöfarliga verksamheter omfattas även av industriutsläppsförordningen (2013:250) och benämns industriutsläppsverksamheter ("IED-verksamheter"). För den miljöfarliga verksamhet som benämns industriutsläppsverksamhet gäller särskilda bestämmelser. Till exempel avseende bästa tillgängliga teknik (BAT), kunskap om föroreningar (statusrapport) och miljörapportering.  

Läs mer i vår informationsbroschyr "Att söka tillstånd enligt miljöbalken" – Rapport 2015:06  

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Miljövårdsenheten,

301 86 HALMSTAD

Telefon: 010-22 430 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se

 Rapport 2015:06 - Att söka tillstånd enligt miljöbalken

 Att söka tillstånd

Observera att rapporten ännu inte har uppdaterats utifrån de nya reglerna om samråd som trädde i kraft den 1 januari 2018.

 Miljösamverkan Sveriges informationsmaterial om samråd