Inventering och identifiering

Inventering av branscher som kan ha gett upphov till föroreningar i omgivningen påbörjades av Länsstyrelsen i Hallands län år 2001 och blev klar 2013.  Deponiprojektet har startats upp under 2014 som går ut på att inventera gamla deponier. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen och länets kommuner. Syftet med inventeringen är att få fram de mest prioriterade områdena så att arbetet med att utreda och åtgärda dessa områden kan påbörjas.
Karta över riskklassade platser i Hallands län.

Deponiprojektet

Länsstyrelsen har under 2014 startat upp ett projekt där gamla nedlagda avfallsdeponier inventeras och riskklassas. Projektet görs i samarbete med länets kommuner och syftar till att dokumentera deponierna och bedöma om de utgör någon risk för människors hälsa och miljö. Inventeringen genomförs enligt Naturvårdsverkets rapport 4918 och kallas för MIFO-metidoken Metodik för Inventering av Förorenade Områden samt med vägledningsmaterial om nedlagda deponier från SGI (Sveriges geologiska information).

 

Inventering av nedlagda deponier är klar i kommunerna:

Kungsbacka, se inventeringsrapport

Varberg, se inventeringsrapport

Falkenberg, se inventeringsrapport

Hylte, se inventeringsrapport

Halmstad, se inventeringsrapport

Laholm, se inventeringsrapport

 

Statistik

Inventeringsarbetet har bidragit till att ca 2 400 platser i Halland nu finns med i en nationell EBH (efterbehandlings)-databas över förorenade områden. Inventeringsarbetet har finansierats med medel från Naturvårdsverket och arbetet har utförts enligt MIFO-metodiken. Cirka 1 106 platser har inventerats och tilldelats en riskklass, där risk för människors hälsa och miljö har bedömts.

 

29 platser i riskklass 1 (mycket stor risk)

382 platser i riskklass 2 (stor risk)

565 platser i riskklass 3 (måttlig risk)

193 platser i riskklass 4 (liten risk) 

 

Hur går inventeringen till?

Kortfattat går inventeringen till så att information samlas in om verksamheterna från arkiv, kartor, hembygdsföreningar, intervjuer m.m. Ett platsbesök genomförs oftast och all information används för att göra en riskklassning utifrån kemikaliers farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättning samt områdets känslighet (exponeringsrisk för människor) och skyddsvärde (närhet till skyddsvärda naturvärden).

 

Vilka platser har inventerats?

Naturvårdsverket har sammanställt en branschlista över vilka typer av verksamheter som ska inventeras med hänsyn till förorenad mark. Exempel på sådana verksamheter är: hamnar, kemtvättar, ytbehandlingsanläggningar, verkstadsindustrier, skjutbanor m.m.