Vattenförvaltningsarbetet och vattendirektivet 

I Europa har man länge sett ett stort behov av att skydda vattenresurserna. År 2000 infördes EU:s ramdirektiv för vatten, även kallat vattendirektivet. Målet är att säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktligt perspektiv. I Sverige kallas arbetet med direktivet för vattenförvaltning.

Syftet med vattendirektivet är att säkerhetsställa att sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten ska ha en god status till år 2015. Med det menas att vattnet ska vara rent och att naturligt förekommande växter och djur ska trivas, att det ska finnas tillräckligt med vatten samt mildra effekterna av översvämningar och torka.

Vattendirektivet har införlivats i svensk lagstiftning genom Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Vattnets gränser styr

Vid genomförandet av vattenförvaltningen utgår arbetet ifrån vattnets naturliga gränser. Många avrinningsområden sträcker sig över läns-och kommungränser och ibland landsgränser. Detta ger en helhetssyn på vattenmiljön och för att nå målen krävs samarbete och engagemang mellan alla parter inom ett avrinningsområde.

Koppling till Sveriges miljömål

Det finns starka kopplingar mellan vattenförvaltningsarbetet och flera av Sveriges miljömål som beslutats av regeringen. Arbetet med vattenförvaltning samordnas med de svenska miljömålen.

Kontakta oss

Marie-Helene Bergstrand
Naturvård och miljöövervakning
Marie-Helene punkt Bergstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Marie-Helene punkt Bergstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243213
Erika Tollebäck
Naturvård och miljöövervakning
Erika punkt Tolleback snabela lansstyrelsen punkt se¤Erika punkt Tolleback snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243367
Petra Bragée
Naturvård och miljöövervakning
petra punkt bragee snabela lansstyrelsen punkt se¤petra punkt bragee snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243234
Caroline Carlsson
Vattenförvaltare
Naturvård och miljöövervakning
Caroline punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Caroline punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243384