Vattenförvaltningsarbetet och vattendirektivet

I Europa har man länge sett ett stort behov av att skydda vattenresurserna. År 2000 infördes EU:s ramdirektiv för vatten, även kallat vattendirektivet. Målet är att säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. I Sverige kallas arbetet med direktivet för vattenförvaltning.

Syftet med vattendirektivet är att säkerhetsställa att sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten ska ha en god status till år 2015. Med det menas att vattnet ska vara rent och att naturligt förekommande växter och djur ska trivas, att det ska finnas tillräckligt med vatten samt mildra effekterna av översvämningar och torka.

Vattendirektivet har införlivats i svensk lagstiftning genom Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Vattnets gränser styr

Vid genomförandet av vattenförvaltningen utgår arbetet ifrån vattnets naturliga gränser. Många avrinningsområden sträcker sig över läns-och kommungränser och ibland landsgränser. Detta ger en helhetssyn på vattenmiljön och för att nå målen krävs samarbete och engagemang mellan alla parter inom ett avrinningsområde.

Koppling till Sveriges miljömål

Det finns starka kopplingar mellan vattenförvaltningsarbetet och flera av Sveriges miljömål som beslutats av regeringen. Arbetet med vattenförvaltning samordnas med de svenska miljömålen.