Ramdirektivet för vatten 

EG:s ramdirektiv för vatten antogs i december 2000 och är en ramlag för all vattenplanering och vattenvård inom EU.

LogoBakgrunden till direktivet är att det finns en rad olika direktiv med vattenanknytning, vilket ger en lagstiftning som är svår att överblicka. Ramdirektivet för vatten tar ett helhetsgrepp om vattenfrågan och kommer på sikt att ersätta dessa direktiv.

Enligt direktivets Artikel 4 skall EU-länderna senast år 2015 ha uppnått målet god vattenstatus för samtliga vattenresurser dvs. för grund-, yt- och kustvatten. God vattenstatus innebär att påverkan av mänsklig aktivitet är liten och begränsad. Därtill är syftet att:

  • Skydda yt- och grundvatten för att förhindra ytterligare försämringar av kvaliteten samt förbättra kvaliteten. Skyddet omfattar även landekosystem och våtmarker som är direkt beroende av akvatiska ekosystem.
  • Gynna en hållbar vattenanvändning genom att långsiktigt skydda de tillgängliga vattenresurserna.
  • Arbeta för att mildra effekterna av översvämning och torka.

En ny vattenförvaltning

Den rådande vattensituationen i Europa, med enorma föroreningsproblem i både yt- och grundvatten, i kombination med ett överutnyttjande av vattenresurserna i delar av Europa, är det viktigaste skälet till att EU-länderna behöver ett verktyg för ett mer övergripande vattenmiljötänkande - EU:s ramdirektiv för vatten.

För svensk del innebär detta en ny vattenförvaltning. Arbetet med den framtida svenska vattenmiljöförvaltningen för att skydda, bevara, rätt utnyttja och förvalta våra svenska vattenresurser och vattenmiljöer handlar mycket om just att genomföra EU:s Ramdirektiv för vatten - men dock inte enbart detta. Vattenfrågor finns med på alla nivåer i vårt samhälle och vår värld. De ingår i ett globalt perspektiv, likaväl som i ett storregionalt (Europa och EU), mindre regionalt (Norden, Östersjön och Västerhavet), ett övergripande svenskt nationellt, ett svenskt regionalt och ett lokalt perspektiv.

Många nivåer, intressen och aktörer är inblandade. För att lyckas i vattenmiljöarbetet krävs ett samspel och en dialog mellan den centrala, regionala och lokala nivån i Sverige, i kombination med det samspel vi har med vår omvärld. Att det finns god vägledning i arbetet, naturliga mötesplatser och tillgång till information är viktiga faktorer. Det är också angeläget att ett integrerat och tvärsektoriellt arbetssätt kan utvecklas, där alla berörda parter aktivt medverkar i problemanalys och beslutsprocesser.

Källa: Naturvårdsverket genom Vattenportalen.

 

Kontakta oss

Marie-Helene Bergstrand
Naturvård och miljöövervakning
Marie-Helene punkt Bergstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Marie-Helene punkt Bergstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243213
Erika Tollebäck
Naturvård och miljöövervakning
Erika punkt Tolleback snabela lansstyrelsen punkt se¤Erika punkt Tolleback snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243367
Petra Bragée
Naturvård och miljöövervakning
petra punkt bragee snabela lansstyrelsen punkt se¤petra punkt bragee snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243234
Caroline Carlsson
Vattenförvaltare
Naturvård och miljöövervakning
Caroline punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Caroline punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243384