Vatten och vattenanvändning 

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Vattenförvaltning

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter. Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

Kontakta oss

Marie-Helene Bergstrand
Naturvård och miljöövervakning
Marie-Helene punkt Bergstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Marie-Helene punkt Bergstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243213
Erika Tollebäck
Naturvård och miljöövervakning
Erika punkt Tolleback snabela lansstyrelsen punkt se¤Erika punkt Tolleback snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243367
Petra Bragée
Naturvård och miljöövervakning
petra punkt bragee snabela lansstyrelsen punkt se¤petra punkt bragee snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243234
Caroline Carlsson
Vattenförvaltare
Naturvård och miljöövervakning
Caroline punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Caroline punkt Carlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243384

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Beredningssekretariatet
301 86  HALMSTAD

Telefon: 010-22 430 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se