Statlig ersättning för vissa utlänningar

De personer som omfattas av det svenska flyktingmottagandet har under två års tid rätt att mot deltagande i vissa etableringsinsatser få sin försörjning tryggad. Dessutom får kommuner och landsting statlig ersättning för de insatser som de genomför inom ramarna för denna etableringsperiod.

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanlända som har en etableringsplan och som deltar i etableringsinsatser efter beslut från Arbetsförmedlingen. Dessutom betalar Migrationsverket ut ersättning till kommuner och landsting för mottagandet av vissa nyanlända invandrare. Länsstyrelserna kan lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för att de skapar beredskap och mottagningskapacitet samt för att de utvecklar samverkan.

Den ersättning som utgår till kommuner och landsting för de insatser man genomför regleras i förordning SFS 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Den ersättning som utgår till de nyanlända invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan efter beslut från Arbetsförmedlingen regleras i förordning SFS 2010:407 om ersättning till vissa nyanlända invandrare.