Samarbete för en god integration

För att mottagandet och etableringen för individen ska bli så bra som möjligt krävs att insatserna är individuella och att olika parter samarbetar vid planering och genomförande av aktiviteter. Samarbete och samsyn behövs för att insatserna ska pågå parallellt och utan oplanerade avbrott. 
pappersfigurer

Samarbete kring asyl, introduktion och etablering

Varje sektorsmyndighet har sedan den 1 juli 2007 ett ansvar för att utveckla introduktion och etablering för nyanlända. Länsstyrelserna har i uppdrag att hålla samman det regionala utvecklingsarbetet.  

Mellan åren 2001 till 2007 samarbetade olika centrala sektorsmyndigheter och parter för att utveckla introduktionsinsatserna för nyanlända flyktingar och invandrare. Arbetet utgick från en central överenskommelse, som senast reviderades i mars 2006. Sedan hösten 2007 pågår motsvarande utvecklingsarbete genom en central samverkansdelegation, under ledning av arbetsförmedlingen. I samverkansdelegationen deltar även länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

Länsstyrelsen arbetar för att främja samverkan i länet

Länsstyrelsen i Hallands län arbetar aktivt för att främja samverkan i länet. Detta sker dels genom regelbundna nätverksträffar med introduktionssamordnarna i länets kommuner, arbetsförmedlingens etableringshandläggare/sakområdeskunniga och Region Halland. Också försäkringskassan och Migrationsverket deltar i dessa träffar vid behov. Vidare kallar länsstyrelsen cirka två gånger per år till sammanträde med verksamhetschefer inom berörda myndigheter där frågor av mer övergripande karaktär lyfts. De olika aktörerna i länet är positiva till samverkan över myndighetsgränser.

Samarbete på lokal nivå

I länets samtliga sex kommuner finns en samverkan mellan olika lokala parter under nyanländas etableringstid. Samverkan har mynnat ut i lokala överenskommelser. Dessa kommer att utvecklas i och med etableringsreformen. Dialogmöten under ledning av arbetsförmedlingen, och med deltagande från berörda parter, har genomförts i länets samtliga kommuner. Dessa kommer att resultera i nya lokala överenskommelser/samarbetsplaner.

 Regional överenskommelse

överenskommelse