Skötsel av våtmarker

Satsningen på våtmarker fortsätter. Miljöersättningen för skötsel av våtmarker är en del av den satsningen.

För skötsel av våtmarker utgår en ersättning om de är anlagda 2007 eller senare. Ersättningen är 4000 kr/ha om de är anlagda på åkermark och 1500 kr /ha om de är anlagda på betesmark eller övrig mark. En extra ersättning på 1000 kr/ha finns för stödområde 9 (slättbygden) i Halland. Den del av en våtmark som betas eller slås kan man få ytterligare ersättning för via stödet för betesmarker.

Syftet är att stimulera en ökning av arealen våtmarker på jordbruksmark och att de sköts så att deras värden för miljön består eller ökar. Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden och för att minska de negativa effekterna av växtnäringsläckage från jordbruksmark. De fyller också andra viktiga funktioner, som att upprätthålla grundvattennivån och öka variationen i landskapet.

För att ge en långsiktig miljönytta måste jordbrukaren förbinda sig att sköta våtmarken i minst 5 år. Dock ska de våtmarker som anläggs finnas kvar i 20 år. 

 

Broschyr och informationsblad (klicka för att läsa).

"Från idé till vattenspegel"   Våtmark - så går det till i praktiken