Att ta jordbruksmark ur produktion

När man ska ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion krävs enligt 12 kap 9§ i miljöbalken att man senast åtta månader i förväg anmäler detta till länsstyrelsen.

Omläggning av jordbruksmark

Anmälan behövs dock inte om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön. Anmälan behövs inte heller om marken tas i anspråk för en verksamhet vars tillåtlighet prövats i särskild ordning.

Syftet med bestämmelsen är bl.a. att undvika att igenväxning eller skogsplantering på jordbruksmark bidrar till att natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet går förlorade.

En anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion ska vara skriftlig och ska undertecknas av brukaren. Den mark som berörs av nedläggningen ska tydligt markeras och avgränsas på en bifogad karta. I Jordbruksverkets föreskrifter (1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket finns angivet vilka övriga uppgifter som anmälan ska innehålla.

Blankett för anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion