Översyn av utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet.

Regeringen upphävde den 10 mars 2016 Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskydd i Kungsbacka kommun på formella grunder och lämnade ärendet åter för ny behandling.

Länsstyrelsen fattade den första april 2016 ett tillfälligt beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun som gäller fram till den 30 september 2016. Detta beslut kan överklagas till den 30 april 2016.

Länsstyrelsen skickar nu ut ett förslag till slutligt beslut om det utvidgade strandskyddet i Kungsbacka kommun på remiss. Markägare föreläggs att yttra sig över förslaget senast den 8 juli 2016.

Tillfälligt beslut

Regeringen har upphävt Länsstyrelsens beslut från december 2014 om utvidgning av strandskyddet i Kungsbacka kommun. Länsstyrelsen har därför den första april 2016 fattat ett tillfälligt beslut för att värna om strandområdenas natur- och friluftsvärden under den tid som krävs för att kunna fatta ett nytt slutligt beslut.

Skälet för regeringens beslut var att länsstyrelsen inte har annonserat i vissa lokala ortstidningar. Regeringen har i sitt beslut endast prövat den formella delen och inte om det är lämpligt att utvidga strandskyddet i de aktuella områdena. Ärendet har lämnats tillbaka till länsstyrelsen för ny behandling.

Länsstyrelsens tillfälliga beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun finns tillgängligt här på hemsidan tillsammans med de beslut som togs av länsstyrelsen 2014-12-03 för Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg och Varberg kommuner. Besluten finns också hos Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Halmstad.

Klicka på kartan för information om respektive kommun.

Läs mer om översyn av det utvidgade strandskyddet här>> 

Detta gäller i din kommun

Klicka på kartan för information om respektive kommun.

 

Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Hylte

 

Förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun

Länsstyrelsen har nu tagit fram ett nytt förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun som ska gälla långsiktigt. Markägare och innehavare av särskild rätt till marken föreläggs att yttra sig över Länsstyrelsens beslutsförslag senast den 8 juli 2016.
Länsstyrelsen förslag överensstämmer med det beslut som länsstyrelsen fattade 2014-12-03 och som regeringen har upphävt. Det innebär att utvidgat strandskydd föreslås gälla längs huvuddelen av kustlinjen samt vid Lygnern, Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön.
Strandområden som enligt Länsstyrelsens bedömning inte behöver skyddas för att säkra strandskyddets syften är undantagna. Dit hör bland annat områden med bebyggelsegrupper, små bebyggda tomter samt hamn- och industrimark.  
Vidare föreslår Länsstyrelsen att vattenområden ska omfattas av utvidgat strandskydd där landområdet gör det. Det gäller dock bara om området samtidigt är av riksintresse för friluftslivet eller naturvården och i havet även där vattendjupet är mindre än sex meter. Motivet till detta är främst att anläggningar i vattenområdena kan inverka negativt på friluftslivet och på de grunda, strandnära vattenområdena som är viktiga för växt- och djurlivet.  

De nya förslaget innehåller tydliga motiveringar för varje utvidgat strandskydds-område. Detta gör det enklare för allmänhet, markägare och myndigheter att förstå varför ett strandområde har utvidgat strandskydd och vilka omständigheter som bör beaktas i samband med prövning av dispenser från strandskyddsbestämmelserna. De nya gränserna åskådliggörs på kartor, det blir därför tydligt var strandskydd gäller.

Information och beslut per kommun