Utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet.

Regeringen upphävde 2016 Länsstyrelsens beslut från 2014 om utvidgning av strandskydd i Kungsbacka kommun på formella grunder och lämnade ärendet åter till länsstyrelsen för ny behandling.

Länsstyrelsen tog senare samma år ett nytt beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun. Detta beslut överklagades och det har ännu inte kommit något avgörande från regeringen.

Beslut

Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun finns tillgängligt här på hemsidan tillsammans med de beslut som togs av länsstyrelsen 2014-12-03 för Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg och Varberg kommuner. Besluten finns också hos Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Halmstad.

Klicka på kartan för information om respektive kommun.

Läs mer om översyn av det utvidgade strandskyddet här>> 

Detta gäller i din kommun

Klicka på kartan för information om respektive kommun.

Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad

Nytt beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun

Länsstyrelsen har nu tagit ett nytt beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun som ska gälla långsiktigt. Markägare och innehavare av särskild rätt till marken har haft tillfälle att yttra sig över Länsstyrelsens beslutsförslag t o m den 8 juli 2016.
Länsstyrelsen beslut överensstämmer med det beslut som länsstyrelsen fattade 2014-12-03 och som regeringen upphävde. Det innebär att utvidgat strandskydd gäller längs huvuddelen av kustlinjen samt vid Lygnern, Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön.
Strandområden som enligt Länsstyrelsens bedömning inte behöver skyddas för att säkra strandskyddets syften är undantagna. Dit hör bland annat områden med bebyggelsegrupper, små bebyggda tomter samt hamn- och industrimark.  
Vidare omfattas vattenområden av utvidgat strandskydd där landområdet gör det. Det gäller dock bara om området samtidigt är av riksintresse för friluftslivet eller naturvården och i havet även där vattendjupet är mindre än sex meter. Motivet till detta är främst att anläggningar i vattenområdena kan inverka negativt på friluftslivet och på de grunda, strandnära vattenområdena som är viktiga för växt- och djurlivet.

Det nya beslutet innehåller tydliga motiveringar för varje utvidgat strandskydds-område. Detta gör det enklare för allmänhet, markägare och myndigheter att förstå varför ett strandområde har utvidgat strandskydd och vilka omständigheter som bör beaktas i samband med prövning av dispenser från strandskyddsbestämmelserna. De nya gränserna åskådliggörs på kartor, det blir därför tydligt var strandskydd gäller.

Information och beslut per kommun