Valaklitt (Varberg)


Åkulla bokskogar är ett sjörikt och kuperat landskap där det växt ädellövskog i flera tusen år. Här ligger naturreservatet Valaklitt mellan Valasjön och Stegasjön. Området är dramatiskt med stora bokskogsbeklädda berg- och rasbranter med mycket död ved. Veden skapar livsrum för många organismer, bland annat olika svampar och insekter.

Åkullaområdet räknas tillsammans med Biskopstorp i Halmstad och Hallandsåsen i Laholm till vårt läns mest värdefulla lövskogsområden. Dessa områden har också stora rekreationsvärden, inte minst Åkulla där ett sammanhängande ledsystem erbjuder flera mil varierande vandringar. Precis söder om Valaklitt hittar man till exempel Kalvsjöstigen, en 4 kilometer lång runda som går runt Kalvsjön.

Värdefull skog

I Valaklitt dominerar bokskog som växer på näringsfattig jord - hedbokskog. Marken är täckt med ett brunt lager av gamla boklöv. Det är sparsamt med växter som tittar upp bland löven, men desto fler är svamparna om hösten. Här kan man hitta lite ovanligare kantarellsorter som kruskantarell (bör inte plockas då den är sällsynt) och svart trumpetsvamp. Från gamla förmultnande lågor kan vackra svampar som gulfotshätta, koralltaggsvamp och kandelabersvamp titta fram. Det är alla signalarter som visar att det är en värdefull skog vi befinner oss i. Här har det under en mycket lång tid funnits en rik tillgång till gamla träd och död ved. Svampfynden signalerar också att det finns flera andra ovanliga och rödlistade arter i skogen.

Fåglar och småkryp

Några exempel på det är att det i Valaklitt finns ett par känsliga och rödlistade rovfågelarter och ett stort antal rödlistade skalbaggsarter. Bland de senare finns den röda ögonknäpparen som är listad som starkt hotad på rödlistan. Den har höga krav på sin omgivning och är bara känd från ett tiotal lokaler i landet sedan 1985. Skalbaggen behöver mycket gammal bokskog med gott om fuktig död ved där larverna kan utvecklas – något det finns gott om i Valaklitt. Vintertid kan man få se stora flockar med bergfinkar som äter bokollon i skogen. Även skogsduva finns i området.

Utvidgat 

Knappt halva området blev reservat redan 1977. Syftet med reservatet var då att bibehålla ett i landskapet framträdande bokskogsområde med både vetenskapliga, kulturella och sociala naturvärden. Kunskapen inom naturvårdsbiologin har ökat dramatiskt under de senaste decennierna. Fokus för reservatsskötsel ligger idag betydligt mer på biologisk mångfald och områdets miljökvaliteter jämfört med för 30-40 år sedan, då fokus ofta låg på bevarande av en landskapsbild. I det äldre beslutet var inskränkningarna på skogsbruket i Valaklitt små och inte tillräckliga för att bevara den biologiska mångfalden på längre sikt. Därför togs ett nytt reservatsbeslut 2011 samtidigt som reservatet utvidgades. Genom detta beslut ska livsmiljöerna för hotade och hänsynskrävande arter i området säkerställas och förbättras samtidigt som goda förutsättningar för friluftsliv bevaras.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfald som är knuten till de gamla bokskogsmiljöerna, gynna klipphäckande fåglar samt att gynna friluftslivet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor, svamp eller lavar. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter, snäckor eller andra ryggradslösa djur,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • övernatta i husvagn eller husbil mer än en natt,
 • elda, användning av campingkök är dock tillåten,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg eller parkera annat än på anvisad plats, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt och inte heller vid skötsel av skogsbestånd med särskilda avtal med markägaren tills i avtalet angivet år, samt
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 59 hektar

Skyddat sedan: 1977 / 1978 / 2011

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning: Reservatet ligger mellan Valasjön och Stegasjön i Åkulla-området. Valaklitt saknar parkering men ligger på gångavstånd från Nabben och Mjällbjär där parkeringar finns.

En del av Åkulla bokskogar

Reservatet är en del av Åkulla bokskogar. Det är ett samlingsnamn för ett tiotal snarlika naturreservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Reservaten knyts samman av ett system av vandringsleder. Läs mer om Åkulla bokskogar här!

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight