Skärbäck (Varberg)


Skärbäcks naturreservat har ett mycket naturskönt läge mellan de tre sjöarna Skärsjön, Humsjön och Grytsjön. Området är kuperat med bergshöjder och bäckdalar. Ett bra sätt att uppleva området är att gå den 1,6 kilometer långa Lillasjöstigen som går genom reservatet.

Bokskog sedan länge

Skogen domineras av äldre bokskogar men det finns också mindre alkärr och ekskogsområden med hagmarkskaraktär. Reservatet är en del av det riksintressanta området Åkulla bokskogar, vilket är särskilt intressant för sin långa kontinuitet av bokskog. Studier av gamla kartor över skogens utbredning har tillsammans med pollenanalyser visat att området varit beklätt med bok under mer än tusen år.

Sällsynta arter

Att det funnits skog på platsen under en längre tid har gynnat arter som har en långsam spridning och som är knutna till gamla träd, arter som idag ofta är trängda. I Skärbäck kan man hitta flera av dem, till exempel röd pysslinglav, ädelkronlav, bokvårtlav och lunglav, som alla växer på bokstammarna. I skogen finns även de mindre vanliga fåglarna skogsduva och stenknäck. Stenknäcken är en vacker fågel med grov näbb som den använder för att klyva kärnor (stenar) av körsbär, vilka den sedan äter för att lämna själva fruktköttet.

Historia

Av kartor från 1652 framgår att det vid tiden då Halland blev svenskt växte mycket bokskogar inom Åkulla-området. Även på 1800-talet, då stora delar av Halland var avskogat, fanns ädellövskogen kvar på Skärbäck. En av orsakerna kan ha varit att adeln inte sålde Skärbäck förrän 1892, sist av alla gårdar i Sibbarps socken, och att hugga i adelns skogar var omgärdat av restriktioner. Bokskogen var på 1800-talet betydligt glesare med inslag av hagmarkskaraktär, vilket berodde på det omfattande skogsbetet. Granskog förekom inte på fastigheten förrän de första plantorna sattes omkring 1898.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden som är knuten till ädellövskogen. Det utökade skyddet skall slå vakt om områdets nyckelbiotoper med dess rödlistade arter och göra området mer attraktivt för friluftslivet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
  • elda,
  • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
  • rida eller köra med häst,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller störa djurlivet,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 98 hektar

Skyddat sedan: 1978 / 2007

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning: Från Tvååker kör mot Dagsås och vidare mot Öströ. En knapp km efter Öströ gård går mindre väg till vänster mot Skärbäck. En större parkering finns utmed vägen. Längre fram finns ytterligare en parkering.

En del av Åkulla bokskogar

Reservatet är en del av Åkulla bokskogar. Det är ett samlingsnamn för ett tiotal snarlika naturreservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Reservaten knyts samman av ett system av vandringsleder. Läs mer om Åkulla bokskogar här!

Lunglav
Den storflikiga lunglaven (Lobaria pulmonaria) kan växa i stora sjok på gamla lövträd. I väta är den grön men i torrt tillstånd ser den brun och nästan död ut. Laven är rödlistad som nära hotad. Foto: Örjan Fritz.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight