Övre Lia (Varberg)


Övre Lia ligger strax intill det välkända området Åkulla bokskogar. Som flera reservat i trakten består det framförallt av bok- och ekskog som växt upp under näringsfattiga förhållanden. Övre Lia ligger avsides och är inte helt lätt att hitta till men den som tar sig hit kan få uppleva avskildhet och ostördhet. Skogen är ganska gles och lätt att röra sig i.

Att vandra i området och betrakta träden är rogivande. Särskilt den norra och västra delen är värd ett besök. Reservatet ligger nämligen på en platå och detta område bjuder på dramatiska och spännande höjdskillnader. När träden är avlövade erbjuds också naturliga utsiktspunkter.

Biologiska värden

Stammarna är klädda med grön mossa. Mellan och på de gröna sjoken finns fläckar i grå och bruna nyanser, som om någon tagit en pensel och målat en aning planlöst. Stänkt lite här och lite där. Studerar man fläckarna närmare kan man se att de består av olika lavar. En del är ovanliga som mussellav, bokvårtlav, grynig filtlav och glansfläck. De är alla så kallade signalarter som visar att skogen i Övre Lia har höga naturvärden. Arterna hittar man nämligen bara på platser där det funnits skog länge.

I flera delar av reservatet finns gamla och krokiga träd som fortfarande lever, även om de ibland verkar ha större håligheter än frisk ved. En del träd är helt döda och bryts nu sakta ner av skogens organismer. Den döda veden, framföra allt från ädellövträd, är en bristvara i dagens skogslandskap. Därför är en mängd arter som är beroende av veden hotade.

Skogens historia

Övre Lia är ett område där det under en lång tid växt skog. Med hjälp av gamla kartor och skrifter kan man göra en resa tillbaka i tiden och ta reda på vad olika tiders kartmakare och inventeringsmän hade att säga om trakten. De äldsta kartorna är från år 1650. Då befann sig Övre Lia i ett stort lövskogsbälte som sträckte sig från Tvååker till länsgränsen. I en landsbeskrivning från år 1729 kan man läsa att det fanns bokskog i Övre Lia. Så långt tillbaka som vi kan se visar kartorna att det hela tiden funnits träd och skog i området, men att Övre Lia till största del brukats som åker, äng och betesmark ända fram till 1920-talet.

Syfte

Syftet med reservatet är i första hand att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till de gamla ädellövskogsmiljöerna, men även att gynna friluftslivet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter. Dessa måste du som besökare i området följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • Skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor, svamp eller lavar. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • elda, användning av campingkök är dock tillåten,
  • framföra motordrivet fordon annat än på väg, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt, samt
  • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 43 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: Svenska kyrkan

Förvaltare: Länsstyrelsen

 Content Editor

​Övre Lia ligger i Varbergs kommun.

Vägbeskrivning: Övre Lia ligger 2 mil öster om Varberg, mellan Rolfstorp och Ullared söder om sjön Stora Neten. Åk väg 153 från Rolfstorp. Precis innan sjön Svarten tar du av till vänster. Ta av till vänster igen efter cirka 1200 meter. Efter ytterligare 1700 meter tar vägen slut och du är vid ett T-kors. Ta av till vänster. Efter 50 meter passerar du reservatets östra gräns. För närvarande saknas parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Mussellav
Mussellaven (Normandina pulchella) är en liten blågrå bladlav med mussellika rundade lober. Kanterna är uppvikta. Laven växer huvudsakligen ovanpå trädlevande mossor på äldre lövträd. Mussellaven är en bra signalart för skogsbestånd med höga naturvärden. Foto: Mikael Stenström.