Långanskogen (Varberg)


Långanskogen är länets största sammanhängande alsumpskog. I den täta, dunkla, fuktiga skogen lever många sällsynta arter av framförallt mossor och lavar. Att vandra i Långanskogen ger en känsla av att vistas i en djungel. Men det är bitvis svårframkomligt och mycket blött på marken.

Alarna i Långanskogen står på så kallade socklar som består av rötter som bildar ett nätverk som "bär upp" stammen. Sumpskogen är en perfekt miljö för mossor och lavar, kryptogamer. Många kryptogamer är krävande arter som endast finns i mycket specifika miljöer. Exempel på ovanliga arter i reservatet är örlav, mussellav och mossan brynia.

Källor och källflöden

Dunmossan är en sällsynt och hotad art som bara kan växa vid mineralrika källflöden. Den är en indikatorart för den här typen av miljö. Det betyder att där man hittar dunmossan vet man att det finns källflöden där grundvatten konstant tränger fram ur marken.

Rikt växt- och djurliv

I den frodiga sumpskogen finns en intressant flora med arter som dvärghäxört, gullpudra och ormbär. Den rikliga förekomsten av död ved bidrar också till den biologiska mångfalden i reservatet. Fåglar, som exempelvis mindre hackspett, söker efter föda i de murkna trädstammarna.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • elda annat än på anvisade platser,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
  • rida eller köra med häst,
  • framföra terränggående cyklar,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön samt
  • uppsätta någon form av bryggor eller förtöjningsanordningar.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Alsumpskog

Kommun: Varberg

Areal: 40 hektar

Skyddat sedan: 2002

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

 Content Editor

​Långanskogen ligger i Varbergs kommun.

Vägbeskrivning: Från väg 154 mellan Falkenberg och Ullared tag mot Sibbarp och därefter mot Ästad. I Ästad finns skylt mot Långanskogen. Anlagd parkering saknas så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad. 

En del av Åkulla bokskogar

Reservatet är en del av Åkulla bokskogar. Det är ett samlingsnamn för ett tiotal snarlika naturreservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Reservaten knyts samman av ett system av vandringsleder. Läs mer om Åkulla bokskogar här!

Mussellav
Mussellaven (Normandina pulchella) är en liten blågrå bladlav med mussellika rundade lober. Kanterna är uppvikta. Laven växer huvudsakligen ovanpå trädlevande mossor på äldre lövträd. Mussellaven är en bra signalart för skogsbestånd med höga naturvärden. Foto: Mikael Stenström.