Gässlösa (Varberg)


En vandring på slingrande stigar genom Gässlösa bjuder på härliga upplevelser av såväl grönska som fågelsång. Går du uppför Böstesberget i Gässlösa väntar en hänförande vy över Himledalens dalgång. Vid klart väder kan man ana Kattegatt ungefär 15 kilometer bort.

Gässlösa är ett område med ädellövskog där boken är vanligast. Men på Böstebergs rasbranter och bergkupol domineras ädellövskogen av ek. Bland de nedfallna blocken i branten växer det iögonfallande gräset piprör som har fått sitt svenska namn av att stråna använts som piprensare. Här växer också den slingrande kaprifolen och rejält med liljekonvalj.

Ovanliga lavar och mossor

På ekstammarna trivs mossor och lavar. Flera av lavarna är sällsynta. Är man en kännare inom området kan man vid en närmare titt hitta ovanliga arter som lunglav och klotterlav. Miljön här uppe är betydligt ljusare än när man går ner i den mörka bokskogen som kantar den slingrande bäckravinen där Stenån rinner. Ån omges av en askdominerad sumpskog och även här finns spännande mossor och lavar som till exempel rikfruktig blemlav, jaguarfläck och mussellav.

Ormbunkar och vitsippor

Bokskogen är kanske som vackrast på våren i lövsprickningen, när den skira grönskan brer ut sig i trädkronorna. På marken blommar då vitsippa, harsyra och ekorrbär. Sommartid hindrar de täta lövkronorna ljuset från att nå marken och under sommaren är det därför inte många växter som klarar av att leva här. Ett undantag är ormbunkarna som har utvecklat stora och praktfulla bestånd i olika gröna toner.

Ett rikt djurliv

I lövskogen trivs en mängd olika fågelarter. Karaktärsfågel nummer ett i bokskogen är grönsångaren vars karaktäristiska läte, som liknats vid ett snurrande mynt på en stenskiva, genljuder i skogen under vår och försommar. Hålhäckande fåglar som svartvit flugsnappare, nötväcka och hackspettar kan finna en bostad i reservatets döda träd och vid Stenån huserar både forsärla och strömstare. Ån är en viktig lek- och uppväxtplats för lax och havsöring och här lever även stationär bäcköring.

Också däggdjuren har funnit sig tillrätta i Gässlösa. Älgar och rådjur söker sig till vattnet för att dricka och ekarna uppe på Bösteberg har fått utstå att bli betade. Här finns grävling, mink, hermelin och till och med hasselmus. Rikedomen på död ved ger goda förutsättningar för ett rikt insektsliv. Vid en inventering 2001 hittade man här ett tiotal rödlistade skalbaggar.

Laxen hittar tillbaka

För bara några år sedan fanns en damm vid Gässlösa. Härifrån leddes vattnet genom en grävd kanal, vidare genom en trätub till Hovgårdskvarn. Dammen innebar dock ett vandringshinder för fisken i ån varför den revs ut samtidigt som den gamla åfåran återskapades år 2006. Detta har inneburit att havsvandrande fisk återigen kan passera Stenåns övre delar. Redan på hösten efter utrivningen kunde man konstatera att laxen lekt på sina gamla reproduktionsområden för första gången på ett par hundra år!

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • uppsätta tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • rida,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna samt
 • framföra cyklar i terrängen.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog med bok och ek

Kommun: Varberg

Areal: 34,5 hektar

Skyddat sedan: 1977/2005

Ägare: Västkuststiftelsen och privat

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

​Gässlösa ligger i Varbergs kommun.

Bil: Gässlösa naturreservat ligger på norra sidan av väg 153 mellan Varberg och Ullared, ca 1,5 km öster om Rolftorps kyrka. En större parkering finns.

Laxhane i lekdräkt
Hallands landskapsdjur är lax (Salmo salar). Här ses en laxhane i lekdräkt. Foto: Hans Schibli.

Lunglav
Den storflikiga lunglaven (Lobaria pulmonaria) kan växa i stora sjok på gamla lövträd. I väta är den grön men i torrt tillstånd ser den brun och nästan död ut. Laven är rödlistad som nära hotad. Foto: Örjan Fritz.

Mussellav
Mussellaven (Normandina pulchella) är en liten blågrå bladlav med mussellika rundade lober. Kanterna är uppvikta. Laven växer huvudsakligen ovanpå trädlevande mossor på äldre lövträd. Mussellaven är en bra signalart för skogsbestånd med höga naturvärden. Foto: Mikael Stenström.