Gamla Varberg (Varberg)


Gamla Varberg är ett så kallat vårdkaseberg krönt av ett iögonfallande bronsåldersröse. Både berget och havsstrandängen är öppna betesmarker.

Rikt beteslandskap

Kartor från början av 1800-talet över Gamla Varberg med omgivningar visar ett betat utmarkslandskap med ljunghedar och bara några få hemman. Bergets betade ljungmarker är den största rest som finns kvar av detta storslagna landskap, ett nyckelhål bakåt i tiden. Kanske har berget varit öppet ända sedan bronsåldern, vilket fornlämningar i området tyder på. Sedan 1950-talet växte berget långsamt igen med enbuskar på grund av för svag hävd. Med stora röjningsinsatser under 1990-talet öppnades det åter upp. Bergets sluttningar är idag åter klädda av betad ljunghed.

Flora och fauna

På heden trivs karaktärsväxter som ängsvädd, backtimjan, granspira och klockgentiana. På de välbetade strandängarna som tar vid ner mot havet hittar man trift, blåsklöver, havssälting och glasört. Strandängen norr om reservatet utgör ett av de mest vadartäta strandängsområdena i Varbergs kommun. Vanliga häckfåglar är tofsvipa, rödbena och strandskata.

Vårdkaseberg

Gamla Varberg har en historia som vårdkaseberg, här fanns en plats för att tända en så kallad vårdkase - en eld placerad på en hög plats. När ofred var att vänta i en trakt bemannades vårdkasarna och om fienden nalkades tändes kasen som varningssignal till befolkningen. Vårdkase är det fornsvenska ordet för vaktstapel. På bergets topp ligger också ett imponerande bronsåldersröse.

Njut av naturen

Bronsåldersröset högt uppe på toppen ger berget ett karakteristiskt utseende, även från långt håll. Uppifrån röset har man en vacker utsikt över kusten. Bland annat kan man se Varberg och Getterön samt den flacka ön Balgö.

Syfte

Gamla Varberg ska enligt beslutet "särskilt skyddas och vårdas på grund av dess skönhet och betydelse för kännedom om landets natur".

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetation eller ytbildning,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • elda,
  • framföra motorfordon samt 
  • skada hägnader.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Berg med ljunghed, strandäng

Kommun: Varberg

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1966

Ägare: Varbergs kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Reservatet nås via vägvisning från gamla E6 norr om Varberg.

Rödbena
Rödbena (Tringa totanus), är en karaktärsart på strandängarna. Foto: Lars-Åke Flodin.

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight