Gamla Köpstad Södra (Varberg)


Gamla Köpstad Södra är ett öppet kustlandskap med strandängar, hedar och klapperstensfält. På de betade strandängarna finns en rik flora tack vare långvarig hävd. Många flyttfåglar, särskilt vadare och änder, rastar i de grunda lagunerna. Området är kulturhistoriskt intressant med många fornlämningar. Det lättvandrade reservatet erbjuder såväl fiske från kala klippor som salta bad.

Bete och salt

Långvarig beteshävd ger en rik och varierad flora. Havsstrandängens växter bildar tydliga växtzoner från vattnet in mot land. På den torra och magra kustheden dominerar ljung och kråkris. I fuktigare partier växer den vackra och sällsynta klockgentianan. Den är decimeterhög och blommar med intensivt blå blommor i augusti och september.

Värdefulla fågelmiljöer

På betade strandängar och i långgrunda vikar kan rastande fåglar vila och leta efter mat. Miljön är också en viktig häckningsplats för vadare. I söder finns ett fågeltorn från vilket man har en bra överblick över Lerjans lagunområde.

Historiens vingslag

Den skyddade viken Lerjan är en naturlig lagun som nyttjades som last- och handelsplats sannolikt redan på vikingatiden. Norr om Lerjan ligger Gamla Köpstad där tre mäktiga stenrösen tornar upp sig ovan klapperstensfälten. Gamla Köpstad betyder plats för handel.

Se även Gamla Köpstad Norra

Ramsarområde

Naturrreservatet ingår i ett område som omfattas av Konventionen om våtmarker av internationell betydelse (Ramsar-konventionen), i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera boplats,
  • gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • rida annat än på väg anvisad av förvaltaren,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Havsstrandäng

Kommun: Varberg

Areal: 165 hektar varav 110 hektar land

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Varbergs kommun samt privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från kustvägen Falkenberg-Varberg finns vägvisare mot området. Välj "Gamla Köpstad" för mellersta delen och välj "Galtabäckshamn" för södra delen. 

 English

Brittisk flagga 

Gamla Köpstad is a site rich in bird life. During autumn and spring a large quantity of migratory birds pass over the grazed coastal salt marsh meadows. Thanks to a long tradition of pasturage there is a varied flora on the coastal salt marsh meadows and moors. There are several ancient monuments in the area. Historically speaking Gamla Köpstad has been an important commercial centre in conjunction with the shallow lagoon, Lerjan, where there has previously been a harbour. To the north are the islands of Rödskär and Svartskär. Svartskär is dominated by cliffs and sand and is an important breeding ground for a lot of seabirds. Rödskär is a popular place to visit.

 Deutsch

Tysk flagga 

Gamla Köpstad ist eine Vogelwarte, die großen Artenreichtum aufweist. Im Herbst und Frühling kommen viele Zugvögel hierher, die auf den beweideten Strandwiesen Rast machen. Aufgrund der langen Beweidung ist die Flora auf den Strandwiesen und Strandheiden sehr vielfältig. In diesem Gebiet gibt es auch viele vorgeschichtliche Fundstätten. Gamla Köpstad war zusammen mit der flachen Lagune Lerjan, wo schon früh ein Hafen angelegt wurde, ein wichtiger Handelsplatz. Im Norden liegen die Inseln Rödskär und Svartskär. Letztere ist vor allem durch Felsen und Sand geprägt. Svartskär ist auch ein wichtiger Brutplatz für viele Seevögel. Rödskär ist ein beliebtes Ausflugsziel. 

 Mer om området

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight