Västralt (Laholm)


På Lagans nordsluttning strax sydväst om Knäred breder Västralts ädellövskogar ut sig. Längst i öster där terrängen är som brantast sträcker sig högresta bokar mot skyn.

Naturtyper

Reservatet utgörs huvudsakligen av skog i brant sluttning. I öster växer bokskog med inslag av ask och avenbok, vilket är relativt ovanligt i Halland. Mellersta delarna av reservatet genomkorsas av källflöden kring vilka alsumpskogar med rik förekomst av dunmossa brer ut sig. Här finns även mer näringskrävande örter som skogsbingel, ormbär och tandrot. Längst i väster finns ekskog med stort inslag av bok och björk.

Arter

Nitton rödlistade arter, det vill säga arter som är hotade eller missgynnade, och fjorton regionalt intressanta arter har hittats inom området. Arterna är huvudsakligen knutna till bok, men även till sumpskog. En av arterna, bokporlav, är akut hotad och ingår i åtgärdsprogrammet för bevarande av sex hotade bokskogsarter. En förklaring till mängden rödlistade arter i området kan vara att de östra delarna av reservatet har varit skogsklädda mycket lång tid, åtminstone sedan år 1650.

Strukturer

I hela området återfinns död ved. Särskilt stora mängder finns i de tre nyckelbiotoperna där tillgången ställvis är mycket hög. Död ved finns i olika former; hålrötade, senvuxna och grova lågor, torrakor och högstubbar. Flerskiktade bestånd med träd i olika åldrar samt vedsprickor, bohål och rötskador ger höga naturvärden.

Syfte

Västralt är avsatt som naturreservat för att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till skogstyperna bokskog av ristyp, bokskog av lågörttyp, klibbalskog av översilningstyp och ek-bok-björkskog. Rödlistade skogsarter, och särskilt bokporlav, ska ges möjlighet att fortleva och utvecklas i området. Reservatet ska vara tillgängligt för friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • medföra okopplad hund med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga och insamla ryggradslösa djur samt att
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 21 hektar

Skyddat sedan: 2008

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning: Västralt ligger precis sydväst om Knäred, intill väg 117. Anlagd parkering saknas.


Bokporlaven (Pertusaria velata) är en skorplav som växer på barken av gamla bokar. Laven är beroende av ett milt klimat och förekommer därför i relativt kustnära områden. Arten är rödlistad som akut hotad och ingår i arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter. Foto: Therese Aremyr.

Dunmossa
Dunmossa (Trichocolea tomentella) är en rödlistad mossa som finns i reservatet. Arten växer i skuggiga lägen och signalerar källpåverkad skog med höga naturvärden. Foto: Viveka Strand.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight