Vännet (Laholm)


Vännet är ett naturreservat med mycket gammal, orörd skog. Området sträcker sig över fem olika höjder med en maximal höjdskillnad på knappt 30 meter. Reservatet är bland annat värdefullt för många mossor.

Skogen här i Vännet har fått växa fritt länge, utan någon större mänsklig påverkan. Reservatet består främst av bokskog men här finns också en del lövblandad barrskog.

Hallands landskapsmossa har hittats här

I en av de djupaste svackorna rinner en bäck, som längre fram ansluter till Brostorpaån. Vid bäcken hittade man 2006 skirmossa, som är Hallands landskapsmossa. Skirmossan har hittills endast hittats på ett 20-tal platser i länet. I svackan hittades även alsidenmossa, skuggmossa och dunmossa vilket gör svackan till en topplokal för mossor.

Områdets skogliga historia

Enligt kartor från 1600-talet låg Vännet mitt inne i ett större lövskogsområde. På 1700-talet hade skogen i Halland krympt betydligt och ersatts av betes- och odlingsmark men det verkar som om området vid Vännet klarade sig från att avverkas. På 1800-talet försvann än mer skog i Halland och Vännet var nu bara skogklätt i sin västligaste del. På 1920-talet var Vännet skogklätt igen. Lövskogen dominerade men en del tall hade etablerat sig längst i väst. Idag är knappt hälften av Vännet klätt med bok, men också björk och tall är vanliga trädslag.

Cirka 500 meter sydväst om Vännet ligger reservatet Göstorp skog. I Göstorp skog samsas lövdominerade naturskogar med myrstråk, kärr och sjöar.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • uppsätta tavla, plakat affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna, samt att
 • framföra cyklar i terrängen.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog, blandskog

Kommun: Laholm 

Areal: 20 hektar

Skyddat sedan: 2006

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

 Content Editor

Vännet ligger i Laholms kommun.​

Bil: Från Veinge kyrka tag nordost, förbi Göstorp och vidare mot Bäckamot. Knappt 1 kilometer före korsningen vid Bäckamot följer man Hallandsleden till fots in i reservatet. Parkering saknas för närvarande.

Dunmossa
Dunmossa (Trichocolea tomentella) är en rödlistad mossa som finns i reservatet. Arten växer i skuggiga lägen och signalerar källpåverkad skog med höga naturvärden. Foto: Viveka Strand.

Skirmossa
Skirmossa (Hookeria lucens) är Hallands landskapsmossa. Den växer vid beskuggade bäck- och åstränder och är beroende av ett väldigt fuktigt mikroklimat. Arten är rödlistad som nära hotad. Foto: Therese Aremyr