Rönnö (Laholm)


Du som besöker Rönnö möts av ett stort område med orörd myr och gammal naturskog. Vissa av träden är runt 200 år gamla. Här trivs både tjäder, orre, skogsduva och ovanliga mossor, lavar och svampar.  Vandra gärna på någon av lederna och njut av omgivningarna och stillheten.
Rönnö ligger på båda sidor om gränsen mellan Hallands och Kronobergs län. Sida vid sida finns ädellövskog, blandskog, barrskog, sumpskog och flera olika sorters myrar. Denna blandning är ovanlig i den här delen av landet. Just därför anses Rönnö anses vara ett mycket värdefullt reservat. Det kommer det att fortsätta vara, inte minst då naturskogen blir äldre. Det är också viktigt att sköta om området genom att avverka granplantager, röja gran och återinföra skogsbete.

Vidsträckta myrar och köttätande växter

Reservatet ligger långt ifrån större vägar och vissa områden är i dagsläget svårt att ta sig till utan stövlar och lite tålamod. Men även den som håller sig till de mer lättåtkomliga delarna bjuds på fina, omväxlande naturupplevelser och en lockande stillhet. Två vandringsleder finns som är 5 respektive 6 kilometer långa.

Myrarna är stora och nästan orörda. Här blommar myrliljan i gult och klockljungen i lila. På sina ställen skänker tuvullens vita tussar ett skimmer över området. Tittar man närmre stövlarna kan man se någon av de tre arterna sileshår som finns i Sverige. De är köttätande växter vars blad är prydda med långskaftade, vackert purpurröda körtlar som avsöndrar ett segt genomskinligt slem. I detta fastnar insekter som så småningom löses upp av de enzymer körtelhåren avsöndrar.

Skåda fågel

I söder finns ett område som kallas för Baggabygget. Här växer gammal bok- och ekskog. På stammarna sitter olika mossor, lavar och svampar som skvallrar om att det funnits skog här under mycket långt tid. På marken ligger murkna lågor och här och där står högstubbar och hålträd där hackspettar och andra hålbyggare har funnit sig ett hem. Även en rad andra fåglar, såsom duvhök, bivråk, kattuggla och mindre flugsnappare trivs i dessa miljöer och kan skådas i området. Har man tur kan man om våren få se och höra tjädern spela i de mer barrskogsbetonade områdena av reservatet.

Mäktigt flyttblock

Bara ett par meter utanför reservatet ligger ett mäktigt flyttblock ovanpå ett litet berg. Blocket kallas för "Rungehall" och går (även av den klent byggda) att sätta i gungning.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, hugga, måla, mejsla eller på annat sätt skada t.ex. berghällar, block, levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar eller skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter,
  • köra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på vägar och parkeringsplatser som är anvisade i skötselplanen,
  • störa djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, samt att
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan verka störande på naturmiljön.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Myr och sumpskog

Kommun: Laholm

Areal: 768 hektar (varav 328 hektar i Hallands län)

Skyddat sedan: 2003, utvidgat 2008

Ägare: Privat / Statligt

Förvaltare: Länsstyrelsen i Hallands och Kronobergs län

Övrigt: Området ingår i Naturvårdsverkets myrskyddsplan och i Natura 2000

 Content Editor

Bil: Utgå från vägen mellan Knäred och Porsabygget. Norra delen: vik av vid skylten Rönnö Norra och kör fram till reservatet. Södra delen: vik av mot skylten Rönnö Södra och kör fram till reservatet.


GPS (WGS84): Norra P-platsen: 56°36’21.5"N 13°23’1.4"E. Södra P-platsen: 56°35’4.2"N 13°23’35.4"E

 English

Brittisk flagga 

Welcome to Rönnö Nature Reserve! Ronno is a wilderness area shared between the counties of Halland and Kronoberg. Once over, this was the site of the national border between Denmark and Sweden. There are two marked wilderness trails in the area and they are in total more than 10km. The reserve has a total of 768 hectares.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturschutzgebiet Rönnö! Ronno ist ein Wildnisgebiet, das zwischen den Provinzen Halland und Kronobergs lan aufgeteilt ist. Hier verlief einmal die Reichsgrenze zwischen Danemark und Schweden. In diesem Gebiet gibt es zwei gekennzeichnete Wildniswanderwege, die Strecke betragt insgesamt 10 km. Die totale Flache des Naturschutzgebietes betragt 768 Hektar.


En typisk växt på myren är den lilla köttätande örten rundsileshår (Drosera rotundifolia). Från körtelhåren avsöndras ett segt slem i vilket insekterna fastnar. Vätskan innehåller enzymer som löser upp proteinerna i insekternas kropp. Foto: Lars-Åke Flodin.

Myrlilja
I juli färgar myrliljan (Narthecium ossifragum) myren gul. Den har en utpräglad västlig utbredning i Sverige. Foto: Kill Persson.