Rönnö (Laholm)


Naturreservatet Rönnö är ett mycket värdefull mosaikartat område som består av orörd myr och naturskog, beläget på båda sidor om gränsen mellan Hallands och Kronobergs län.

Naturen är präglad av den höga nederbörden – här samsas smala kärrstråk med stora öppna mossar, sumpig tallskog med ädellövskogar av bok och ek och längs med rinnande vatten ligger gamla slåtterkärr (så kallade mader). Mångfalden av olika myr- och skogshabitat gynnar djur- och växtlivet och i reservatet kan man stöta på såväl tjäder, orre, skogsduva som rödlistade mossor, lavar och svampar.

Vidsträckta myrar och köttätande växter

Reservatet ligger långt ifrån större vägar och vissa områden är i dagsläget svårt att ta sig till utan stövlar och lite tålamod. Men även den som håller sig till de mer lättåtkomliga delarna bjuds på fina, omväxlande naturupplevelser och en tilldragande stillhet. På de vidsträckta och till stora delar orörda myrarna blommar myrliljan i gult, klockljungen i lila och på sina ställen skänker tuvullens vita tussar ett skimmer över området. Tittar man närmre stövlarna kan man bland vitmossetuvorna i myren se någon av de tre arterna sileshår som finns i Sverige. Sileshåren är köttätande växter vars blad är prydda med långskaftade, vackert purpurröda körtlar som avsöndrar ett segt genomskinligt slem. I detta fastnar insekter som så småningom löses upp av de enzymer körtelhåren avsöndrar.

Baggabygget

I den södra delen av reservatet, i ett område som kallas för Baggabygget, växer gammal bok- och ekskog. Stammarna är beklädda med olika rara kryptogamer (det vill säga mossor, lavar och svampar) och skvallrar om att det funnits skog här under mycket långt tid. På marken ligger murkna lågor och här och där står högstubbar och hålträd där hackspettar och andra hålbyggare har funnit sig ett hem. Även en rad andra fåglar, såsom duvhök, bivråk, kattuggla och mindre flugsnappare trivs i dessa miljöer och kan skådas i området. Har man tur kan man om våren få se och höra tjädern spela i de mer barrskogsbetonade områdena av reservatet.

Ett av få stora områden i regionen

Kombinationen av ädellövskog, blandskog, barrskog och sumpskog samt ett antal myrtyper sida vid sida är ovanliga i regionen och Rönnö bedöms därför som ett mycket värdefullt reservat. Områdets kvaliteter kommer bara att växa med tiden då naturskogen blir äldre och fallna träd får ligga kvar på marken och murkna. Även länsstyrelsen har planerat en rad åtgärder för att öka naturvärdena i området. För att hålla delar av skogen öppen, luckig och fleråldrig kommer man bland annat att släppa ut betesdjur på ett cirka 60 hektar stort område i Baggabygget. Att låta betesdjuren gå i skogen var förr mycket vanligt, så även i Rönnö. Än idag kan man se gamla trästolpar – rester från den gamla stängslingen – sticka upp bland träden i reservatet.

Mäktigt flyttblock

Bara ett par meter utanför reservatet ligger ett mäktigt flyttblock ovanpå ett litet berg. Blocket kallas för "Rungehall" och går (även av den klent byggda) att sätta i gungning.

Syfte

Syftet med reservatet är bland annat att bevara ett värdefullt skogs- och myrlandskap med relativt orörda myrar och ädellövskog, tallskog och lövrika blandskogar.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra, hugga, måla, mejsla eller på annat sätt skada t.ex. berghällar, block, levande eller döda, stående eller liggande träd eller buskar eller skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter,
  • köra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på vägar och parkeringsplatser som är anvisade i skötselplanen,
  • störa djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning, samt att
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan verka störande på naturmiljön.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Myr och sumpskog

Kommun: Laholm

Areal: 768 hektar (varav 328 hektar i Hallands län)

Skyddat sedan: 2003, utvidgat 2008

Ägare: Privat / Statligt

Förvaltare: Länsstyrelsen i Hallands och Kronobergs län

Övrigt: Området ingår i Naturvårdsverkets myrskyddsplan och i Natura 2000

Vägbeskrivning: Utgå från vägen mellan Knäred och Porsabygget. Norra delen: vik av vid skylten Rönnö Norra och kör fram till reservatet. Södra delen: vik av mot skylten Rönnö Södra och kör fram till reservatet.

 English

Brittisk flagga

Welcome to Rönnö Nature Reserve! Ronno is a wilderness area shared between the counties of Halland and Kronoberg. Once over, this was the site of the national border between Denmark and Sweden. There are two marked wilderness trails in the area and they are in total more than 10km. The reserve has a total of 768 hectares.

 Deutsch

Tysk flagga

Willkommen im Naturschutzgebiet Rönnö! Ronno ist ein Wildnisgebiet, das zwischen den Provinzen Halland und Kronobergs lan aufgeteilt ist. Hier verlief einmal die Reichsgrenze zwischen Danemark und Schweden. In diesem Gebiet gibt es zwei gekennzeichnete Wildniswanderwege, die Strecke betragt insgesamt 10 km. Die totale Flache des Naturschutzgebietes betragt 768 Hektar.


En typisk växt på myren är den lilla köttätande örten rundsileshår (Drosera rotundifolia). Från körtelhåren avsöndras ett segt slem i vilket insekterna fastnar. Vätskan innehåller enzymer som löser upp proteinerna i insekternas kropp. Foto: Lars-Åke Flodin.

Myrlilja
I juli färgar myrliljan (Narthecium ossifragum) myren gul. Den har en utpräglad västlig utbredning i Sverige. Foto: Kill Persson. 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight