Norra Skummeslöv (Laholm)

Skummeslöv norra

Norra Skummeslöv domineras av planterad tallskog på ett före detta flygsandfält. Reservatet genomkorsas av vältrampade stigar.

Reservatet är ganska kuperat med flertalet dynryggar i olika riktningar. Skogen som växer här domineras av tall, björk och bergtall. Marken täcks främst av väggmossa, gråvit renlav och ris som lingon och kråkbär.  Reservatet genomkorsas av flera leder så det är lätt att ta sig fram.

Förr var det betesmark

Tallskogen i reservatet har bara funnits här i drygt 100 år. Ända fram till slutet av 1800-talet var området ett trädlöst flygsandfält med blommande sandhedar. Sandfältet hade länge använts som betesmarker av traktens bönder. Härifrån tog man också torv och tång, tidigare även ved och virke. Men den intensiva användningen av markerna ledde till problem. Under 1600- och 1700-talen fick bönderna allt större bekymmer med flygande sand som lade sig över vägar och grödor. I ett försök att binda sanden planterades barrträd men också främmande arter som bergtall och vresros.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • gräva eller på annat sätt skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada växtligheten, exempelvis genom att gräva upp växter,
  • störa djurlivet, exempelvis genom att på nära håll fotografera boplats,
  • rida annat än på anvisade vägar,
  • göra upp eld,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • parkera annat än på anvisade platser,
  • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och liknande samt
  • anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Laholm

Areal: 70 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Naturvårdsverket​

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning: 
Reservatet ligger längs kustvägen mellan Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

 Content Editor

Reservatet ligger i Laholms kommun. ​

Vägbeskrivning:  Reservatet ligger längs kustvägen mellan Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

Kollektivtrafik: "Skummeslöv Vallbergavägen" ligger i anslutning till västra delen av reservatet.