Mästocka ljunghed (Laholm)


Att besöka heden i Mästocka är en resa i tiden. Du får en uppfattning om hur storslaget, ödsligt och ändå vackert det forna halländska hedlandskapet en gång var. En tidig vårmorgon kan du med lite tur få höra orren spela.

Sten Selander beskriver ljungheden i sin bok Det levande landskapet i Sverige:

"Ingenstans har ljunghavet längre den fria horisont som gav det halländska landskapet sådan storhet och vidd och tillsammans med ljungens skiftande färg - brun med dragning i rött och olivgrönt på vår och försommar, dovt rödviolett på höstkanten - skapade dess fattiga, gripande storhet."

Hedens mångfald

Av de växter och djur som finns här har många varit förknippade med ljunghedens växtssamhällen i minst ett par tusen år. Hallands landskapsblomma är hårginsten. Den blommar i juni och då kan Mästocka ljunghed lysa guldgul av dess blommor. Senare på hösten färgas heden lila av ljung. På västkusten är mosippan sällsynt men den växer här liksom kattfot, slåttergubbe och cypresslummer.

Orre finns i reservatet året runt och om du har tur kan du få uppleva deras spel tidiga vårmorgnar. Trädlärka, ängspiplärka och sånglärka trivs på heden och skogsharen äter gärna av de späda plantor som spirar när heden nyligen bränts.

Här lever flera sällsynta fjärilsarter, som exempelvis ginstbackmätare. Hårginst fungerar som värdväxt åt denna och flera andra fjärilars larver. Humlor och bin samlar nektar hela säsongen, vilket på hösten för binas del kan resultera i mörk ljunghonung.

Ljungheden användes för bete

Under 1600- och 1700-talen bredde öppna ljunghedar ut sig i Halland på bekostnad av skogen som utnyttjades till ved, virke och pottaskebränning. Betesdjur gick ute stora delar av året och dessutom brände man ljungen för att få fram bättre bete. Jordarna överutnyttjades och kring 1850 bestod en tredjedel av Halland av ljunghed. Detta var ett av den tidens miljöproblem. Mästocka ljunghed har bevarats sedan den tid då heden sträckte sig från kusten och långt in i landet.

Mular och eldar bevarar

Allt det som växer och lever på heden är beroende av att vi fortsätter utnyttja den. Markerna betas och ungefär vart sjunde år bränner vi heden så att ljungen inte blir för gammal och ratas av betesdjuren. Reservatet utvidgades 2017 med ny mark åt sydväst, från 71 hektar till 156 hektar.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp växter,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • skada hägnader eller andra anordningar,
  • köra motorfordon annat än på bilväg och parkeringsplats.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Öppen ljunghed och myr

Kommun: Laholm

Areal: 154 hektar (utvidgat från 71 hektar 2017)

Skyddat sedan: 1978

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

Mästocka ligger i Veinge socken i Laholm.

Bil: Från Halmstad kör riksväg 25 och ta av vid Skedala. Följ sedan skyltning mot Mästocka. Reservatet ligger intill vägen strax norr om Björsjö.

GPS (WGS84): Lat N 56° 36’ 45" Lon E 13° 14’ 32" (parkeringen)


Kattfot (Antennaria dioica) besjungs av Evert Taube i Sjösala vals. Den växer på torr, öppen och kvävefattig mark som till exempel naturbetesmarker. Foto: Karin Hernborg.