Kulturreservatet Bollaltebygget (Laholm)


Tanken att bevara en helhetsmiljö på plats var både ovanlig och modern när den väcktes i mitten av 1930-talet och Södra Hallands hembygdsförening 1935 köpte in gården Bollaltebygget med de närmast omgivande markerna! Detta kunde dock ske först efter en insamling som engagerade såväl Knäreds sockenbor som landshövding Mörner och finansminister Wigforss! Landstinget köpte samtidigt fastighetens utmark och förband sig då att inte plantera gran på en sex hektar stor ljunghedsrest närmast gården utan istället bevara den genom bränning och bete.

Tre kvarts sekel senare invigdes Bollaltebygget som länets tredje kulturreservat.  Kulturmiljön med bebyggelse och utmarksresten har tidigare genom åren vårdats genom hembygdsföreningen och landstinget i samråd med länsmuseum och länsstyrelse. Ett formellt lagskydd fick själva gårdsbebyggelsen som byggnadsminne enligt kulturminneslagen år 1980. Genom miljöbalken 1999 fick också kulturmiljövården ett instrument att lagskydda större områden, helhetsmiljöer, och tiden var 2008 kommen att formellt göra Bollaltebygget med omgivande marker till det kulturreservat man eftersträvade redan på 1930-talet!

Gårdens omgivningar vaknar

Arbetet med att restaurera de omkringliggande odlingsmarkerna igångsattes; de gamla slåtterängarna togs fram, beteshagarna med sina gamla bokar återställdes och ljungheden på utmarksresten har slutligen bränts i vår för första gången på många år. Därefter släpps betesdjuren på, som i forna tider. Gårdens omgivningar vaknar ur en törnrosasömn! Markerna blir hävdade och mycket mera öppna. Målet är att göra det möjligt och förståeligt hur en gård med sina marker i Hallands skogsbygd brukades och såg ut på in på 1900-talet.

Bygden

Bollaltebygget ligger i Knäreds socken i det sydhalländska inlandets skogsbygd några kilometer från gränsen till Småland. Till 1645 har denna gräns också varit riksgräns mellan Sverige och Danmark. Det tidigaste kända skriftliga belägget för Bollaltebygget är i en dansk mantalslängd från 1603 där gården och tillhörande marker omnämns som en utgård (torp) till Bollalt. Den beskrevs som ”Bolte böge et bohl”, vilket kan tolkas som ”torpet med omgivande gärde med åker och äng (bohl) som anlagts i Bollalts bokhult (böge).

Gårdsbebyggelsen

Den fyrlängade gården är en välbevarad och unik representant för den äldre sydskandinaviska byggnadskulturen. Den kringbyggda gårdens äldsta delar är från 1700-talet. Boningshusets mittdel, ryggåsstugan, är hitflyttad från grannbyn Jonsnahult. Östra längan användes som fähus och hölada medan den södra var hönshus, fårhus och tröskloge. Lillstugan i den västra längan, vid porten, har tjänat som undantag, dvs bostad för den äldre generationen. ”Stairset”, brygghuset, ligger ett stycke ifrån gårdsanläggningen på grund av brandfaran. Brygghuset omnämns redan i ”Hallands Landsbeskrivning 1729”.

Landskapet

Markerna kring gården har en ålderdomlig prägel med kulturlämningar som en välbevarad fägata till utmarken, stenmurar som avgränsar äldre hagar samt odlingsrösen. På utmarken norr om gården finns en rest av den forna ljungheden bevarad och söder om gården finns äldre lövhagmarker och myrmarker där man tidigare bedrev bete, höslåtter och täkt av strötorv. Även naturvärdena är höga med flera rödlistade växter och djur. På ljungheden växer Hallands landskapsblomma hårginsten och i de örtrika ängarna i söder kan fjärilen allmän bastardsvärmare ses!    

För besökaren

Genom reservatet löper en pedagogisk natur- och kulturstig som presenteras i en folder. Knäreds hembygdsförening har en väl utvecklad verksamhet med guidningar och annan programverksamhet sommartid.

Syfte

Syftet med kulturreservatet är att bevara Bollaltebyggets unika kringbyggda gård med dess närmaste omgivningar genom att återskapa och förmedla ett öppet kulturlandskap som det gestaltade sig i början av 1900-talet.  

Föreskrifter för besökare

För att skydda kulturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • att tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
  • att gräva upp växter,
  • att gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning samt
  • att elda

 Några fakta

Dominerande naturtyper: ljunghed, kärr, lövhagmark, lövskog

Kommun: Laholm

Areal: 12,4 hektar

Skyddat sedan: 2008

Ägare: Knäreds forskarring och hembygdsförening, Landstinget Halland och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning: Följ landsvägen mellan Mästocka och Knäred. Efter cirka 6 km tag österut på den lilla vägen mot Bollaltebygget. Härifrån är det skyltat till kulturreservatet.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight