Knutstorp (Laholm)


Södra Hallands inland är ett myr- och skogsrikt område. Detta återspeglas i naturreservatet Knutstorp, strax nordost om Knäred. Här hittar besökaren en värdefull mosaik av våtmarker, tallskogar och lövblandskog.

Grova träd

Skogarna i reservatet är mestadels äldre och utgörs av högväxt fastmarksskog och senväxt sumpskog. Särskilt på åsryggarna i de västra delarna av Knutstorp hittar man gamla grova träd, framförallt tallar och granar men även senvuxna bokar med grov barkstruktur. Dessa träd är förmodligen minst 150-200 år gamla vilket gör dem mycket intressanta ur naturvårdssynpunkt. Många hotade arter av mossor och lavar kan endast växa på bokar som har uppnått denna betydande ålder. Lunglav, bokvårtlav, bokfjädermossa och skillerticka är några exempel på ovanliga arter som har hittats på reservatets gamla träd.

Lämpliga tjädermarker

Våtmarkerna i reservatet är av varierande slag. Här finns öppen mosse och en trädklädd myr som successivt övergår i sumpskog i östra delen. I reservatet finns även en tjärn och en damm vars spegelblanka vatten återger den omgivande naturens färger och former. Den varierande miljön med inslag av äldre skog och myrmarker erbjuder en lämplig miljö för tjädern som är vår största hönsfågel. Tjädern äter framförallt tallbarr vilket man kan se om man tittar närmare på de spillningshögar som fågeln lämnar efter sig. I området häckar även två rödlistade fåglar, nämligen mindre hackspett och nötkråka.

Gammalt frälsehemman

Namnet Knutstorp är hämtat från ett gammalt frälsehemman med anor från 1600-talet. Gården beboddes fram till år 1944 och de omgivande åkrarna brukades fram till år 1954. Idag finns inte mycket av gården kvar. Några husgrunder, en brunn, en ruin efter en gammal linbasta (nedgrävd stenbyggnad med trätak där man torkade lin) och några trädgårdsväxter såsom spirea och fruktträd är det enda som skvallrar om att det bott människor här en gång i tiden. Linbastan är belägen längs vägen cirka 100 meter väster om den gamla gården. En skvaltkvarn (mindre kvarn i å för malning av säd) fanns tidigare cirka 750 meter nordost om gården längs vägen mot Norrlida. På den nedladdningsbara reservatskartan finns platserna för linbastan och skvaltkvarnen (endast få lämningar) utmarkerade. På plats har även Knäreds hembygdsförening markerat platserna med stolpar och plakett.

Upplev Knutstorp!

Knutstorp är ett spännande område där variationen i landformer och naturtyper ger en känsla av vildmark. Här hittar du utsiktspunkter, öppna vidder och spår från äldre tider. Se träden spegla sig i tjärnen och fundera över hur livet tedde sig här då gården Knutstorp var bebodd.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till områdets värdefulla mosaik av bland- och tallskogar, myrmarker och sumpskogar. Naturreservatet ska även stödja allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
  • under mer än ett dygn tälta eller övernatta i husvagn eller husbil,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • medföra okopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmmelserna och att fällor inte används.
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Myr, tallskog

Kommun: Laholm

Areal: 54 hektar

Skyddat sedan: 2010

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning: Kör väg 117 mot Markaryd. Ta av mot Knäred. Mitt i samhället sväng höger/öster mot Björkered/Trälshult/Hinneryd. Efter 5 km sväng av till vänster mot Brånalt. Efter cirka 2 km, i Brånalt by, ta vänster/väster i fyrvägskorsning. Efter cirka 1,4 km på en mindre skogsväg kommer du till Knutstorp, håll till höger för att inte köra in på en av två korsande skogsbruksvägar. Till en början har man reservatet på höger sida av vägen. Där vägen går genom ett granbestånd och man har reservatet på båda sidorna, är det lämpligt att parkera vid vägkanten. Vägkarta bör medtagas!


Tjädern (Tetrao urogallus) trivs i barrskogar, gärna med lövinslag, som är genomkorsade av kärr och myrar. Tjädertupparna samlas tidigt på våren för att spela. Foto: Kaj Krutfelt.


Bokfjädermossa (Neckera pumila) är rödlistad som nära hotad och lever på bokstammar. Den är konkurrenssvag och föredrar sluten bokskog. Foto: Örjan Fritz.