Karsefors (Laholm)


Karsefors består till största delen av ett öppet jordbrukslandskap men i öster finns också skogar med mycket höga naturvärden. Området sträcker sig utmed Lagans gamla åfåra där det växlar mellan ädellövskogar och betesmarker. En vältrampad stig, Forsastigen, sträcker sig några hundra meter längs ån på den södra sidan av reservatet.

Norra delen av reservatet ligger på den ö som uppstod vid kraftverksbygget då en ny kanal och damm grävdes. I skogen dominerar ek och hassel.

Värdefulla skogar

Praktiskt taget all skog på Lagans södra strand utmed hela reservatet är nyckelbiotop, det vill säga klassad som en särskilt skyddsvärd miljö. Från bron i reservatets norra del har du utsikt över Lagan omgiven av lövskog. Frodigast är partiet mellan Karsefors och festplatsen vid Uddekulla där skogen till stora delar har en orörd prägel. Blockrika marker med inslag av kärr utgör intressanta miljöer för bland annat mossor.

Mycket hagtorn

I väster har betesdjuren skapat mosaikartad trädklädd betesmark med öppna gläntor och trädgrupper. Det finns en stor variation av träd och buskar i reservatet. Här hittar du både ek, ask, alm, lind, lönn, klibbal, grova sälgar, rönn, björk olvon, fläder, slån, berberis och hassel. Hagtorn i trädformat förekommer ovanligt rikligt i Karsefors. Motsvarigheter till dessa är få i Halland.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär eller matsvamp och enstaka växter är dock tillåten,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon,
 • cykla,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • medföra okopplad hund,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 74 hektar

Skyddat sedan: 2013

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

 Content Editor

Karsefors ligger i Laholms kommun. ​

Bil: Kör till Ysby från Laholm, fortsätt genom Ysby. Ta vänster i fyrvägskorsningen och kör norrut.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Ysby".