Hollandsbjär (Laholm)


Hollandsbjär är ett lättillgängligt ljunghedsreservat som ligger intill en allmän landsväg. Här blommar både backsippa, nålginst och hårginst. Med lite tur kan du också se ängspiplärkan som trivs på öppna hedar och mossar.

Det natursköna reservatet på cirka åtta hektar har bildats främst för att skydda de rika förekomster av ginst och backsippa som finns i området. Som besökare i området kan du få se både hårginst, som är Hallands landskapsblomma, och nålginst.

En värdefull plats för nålginst

I Sverige finns nålginsten endast i Veinge socken och Hollandsbjär är en av de mest värdefulla lokalerna för arten. Reservatet sköts därför så att detta viktiga bestånd bevaras och gynnas. I reservatet finns även en fukthed och ett mindre kärr med inslag av växter som pors, klockljung och olika vitmossor. Med lite tur kan du även få se ängspiplärkan som trivs på öppna hedar och mossar.   

Viktig betesdrift

Området är en gammal öppen halländsk gräshed med enstaka enar. Området är en liten rest av de vidsträckta ljunghedar som i äldre tider täckte stora delar av Halland.

För att bevara den öppna karaktären betar djur i reservatet, vilket skett på Hollandsbjär i århundraden. Mindre manuella ingrepp, som till exempel slyröjning, görs också vid behov. På så sätt bevaras områdets karaktär av gräshed. Åtgärderna gynnar inte bara nålginsten utan även andra ljunghedsarter som granspira, kattfot, svinrot, backstarr och låsbräken samt insekterna grön sandjägare och majbagge.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • plocka blommor och gräva upp växter,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • föra motordrivet fordon samt att
  • anbringa ffisch, inskrift eller annan störande anordning. 

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ljunghed

Kommun: Laholm

Areal: 8 hektar

Skyddat sedan: 1982

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

​Hollandsbjär ligger i Laholms kommun.

Bil: Från Laholm kör till Veinge kyrka och vidare 1,6 km på väg 556 mot Bäckamot (nordost). Tag vänster mot Skogsgård, Svinabäck och Hollandsberg. Efter drygt 3 km finns reservatet och parkeringen på höger sida.

GPS (WGS84):Lat N 56° 36' 29" Lon E 13° 7' 36"


Nålginst (Genista anglica) förekommer bara i ett mycket begränsat område i södra Halland. Den är precis som sina släktingar hårginst och tysk ginst rödlistad. För att rädda ginstväxterna och en rad fjärilar som är knutna till ginsten har ett åtgärdsprogram tagits fram. Foto: Örjan Fritz. 

Backsippor
Backsippan (Pulsatilla vulgaris) blommar med stora blåvioletta blommor redan i april. Arten växer på öppna torrbackar som hävdas genom bete eller slåtter. Backsippan är fridlyst och rödlistad som sårbar. Foto: Hans Schibli.