Göstorps skog (Laholm)


I Göstorps skog samsas lövdominerade naturskogar med myrstråk, kärr och sjöar. Skogen har en orärd prägel och här finns livsrum för växter och djur som missgynnas i kulturskogen. Att bevara de orörda lövskogarna har därför en stor betydelse.

Naturskog

Reservatet är beläget på det sydsvenska höglandets allra yttersta utlöpare mot Laholmsslätten. Reservatet kan delas in i två avsnitt, dels själva Göstorps skog, som är klassad som naturskog, dels en kilometerlång sluttningsmyr söder om tillfartsvägen. Skogen består till större delen av ädellövskog. En kraftledningsgata skär genom området och väster om denna dominerar bergeken medan boken har övertaget i öster. Bland de fågelarter som finns representerade i reservatet finns ormvråk, tjäder, mindre hackspett, stenknäck, duvhök, stjärtmes och korp.

Spännande variation

På flera ställen genombryts ädellövskogen av fuktstråk med björk och alsumpskog. Naturen varierar ständigt. Den sparsamma markfloran i bokskogsområdet övergår i täckande blåbärs- och kruståtelmattor i ekskogen. På andra ställen kan storblockig moränmark dramatiskt försvinna i myrstråk och kärr. En större och en mindre vattenspegel finns inom området, Sandbergs sjö samt Kolken.

Hallands största sluttningsmyr

Den kilometerlånga sluttningsmyren i reservatet, med en fallhöjd på 50 meter, anses vara länets största och mest åskådliga sluttningsmyr. Den bildades när landisen drog sig tillbaka och består av skogsbevuxna ändmoränryggar tvärs över den sluttande marken. Ryggarna hindrar vattenavrinningen och mellanrummen mellan dem blir därför mycket fuktiga.

Vandringsleder

Från parkeringen i norra delen av reservatet utgår två vandringsleder om 1,4 (blå markeringar) respektive 2,6 kilometer (röda markeringar). Längs med stigarna finns små informationsskyltar som berättar om både naturen i Göstorp och områdets historia. Det går att ladda ner en karta över vandringslederna (i PDF-format) om du klickar här »

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara ett större område med orörd naturskog dominerat av ädellövskog samt ett stort sluttande kärr i söder.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • föra motordrivet fordon annat än på bilväg och iordningställd, i terrängen utmärkt parkeringsplats,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • rida, annat än på bilväg,
 • störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya eller gryt eller klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund,
 • använda transistor, bandspelare eller dylikt på ett störande sätt,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
 • elda,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter,
 • plocka kärlväxter, mossor och lavar,
 • fånga och insamla djur samt
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 178 hektar

Skyddat sedan: 1987

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från Veinge kyrka kör mot Göstorp och sväng sedan mot Antorp. I Antorp finns en liten skogsväg österut upp i sluttningen till parkeringsplatsen. Det är skyltat mot reservatet. Håll till vänster när skogsvägen delar sig. Reservatet nås även från väg mot Mästocka.


Tjädern (Tetrao urogallus) trivs i barrskogar, gärna med lövinslag, som är genomkorsade av kärr och myrar. Tjädertupparna samlas tidigt på våren för att spela. Foto: Kaj Krutfelt.


Mindre hackspett (Dendrocopos minor) är Europas minsta hackspett, jämnstor med en gråsparv. Foto: Kaj Krutfelt.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight