Björsåkra-Bölinge (Laholm)


Björsåkra-Bölinge ligger inbäddat i skogslandskapet uppe på Hallandsåsen. Största delen av reservatet består av öppen ljunghed. Det finns ingen markerad slinga men du kan ströva på många småstigar. Området är starkt kuperat och från höjderna får du en vacker utsikt över landskapet.

De betade markerna i reservatet är en rest av de en gång mycket vidsträckta halländska ljunghedarna. På de torra sydsluttningarna dominerar ljungen medan blåbärsriset bildar täta mattor över de fuktigare nordsluttningarna.

Myrstråk och bokskog

I svackorna finns myrstråk där det växer klockljung och myrlilja. Längst i söder växer gles bokskog i Turfarahultet. Många bokar är flerstammiga och ser ut som kandelabrar, ett utseende som bokarna får då de växer upp i öppna miljöer. Trädens sätt att växa vittnar också om att bokskogen tidigare nyttjats som betesmark.

Bränning har varit viktigt

Bränning av ljungheden ingick förr som ett mycket viktigt led i skötseln av markerna. Målet med bränningen var att få fram en gräsvegetation under några år samt att föryngra ljungen och på så sätt få bättre bete till djuren. Första åren efter bränning är det gräset som dominerar men så småningom tar ljungen över. Om ingen ny bränning sker blir ljungen efter en tid grov och mindre smaklig för betesdjuren samtidigt som den kväver annan växtlighet.

Horst av urberg

Hallandsåsen är ingen ås i egentlig mening utan en horst av urberg. Urbergshorsten bildades under en orolig period i jordens historia som inträffade för cirka 70–100 miljoner år sedan då berget lyftes upp över omgivande berggrund.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • campa eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada växter av alla slag, exempelvis genom grenbrytning, uppgrävning av växter och blomplockning,
  • döda, jaga, fånga eller skada djur eller bortföra ägg eller bo eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera boplats,
  • framföra motordrivet fordon utom på därtill upplåten väg,
  • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ljunghed

Kommun: Laholm

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1966

Ägare: Hallands naturskyddsförening

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

Bil: Från riksväg 24 mellan Våxtorp och Örkelljunga tar man av söderut mot Lärkeröd i vägskälet vid Nordanå. Följ därefter skyltning mot naturreservat. Parkering finns i områdets nordvästra hörn.

GPS (WGS84): Lat N 56° 20’ 10" Lon E 13° 11’ 46".


Nålginst (Genista anglica) förekommer bara i ett mycket begränsat område i södra Halland. Den är precis som sina släktingar hårginst och tysk ginst rödlistad. För att rädda ginstväxterna och en rad fjärilar som är knutna till ginsten har ett åtgärdsprogram tagits fram. Foto: Örjan Fritz.